Európska únia

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

Prehľad

 • Úloha: Cedefop poskytuje údaje, z ktorých vychádza politika EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
 • Úradujúci riaditeľ: Mara Brugia
 • Rok zriadenia: 1975
 • Počet zamestnancov: 98
 • Sídlo: Solún (Grécko)
 • Webové sídlo: Cedefop

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) pomáha rozvíjať a vykonávať politiky odbornej prípravy EÚ. Monitoruje vývoj na trhu práce a pomáha Európskej komisii, členským štátom EÚ, organizáciám zamestnávateľov a odborom zosúladiť poskytovanie odbornej prípravy s potrebami trhu práce.

Úlohy

Cedefop je organizácia EÚ, ktorá združuje tvorcov politík, organizácie zamestnávateľov a odbory, inštitúcie odbornej prípravy, učiteľov a školiteľov, ako aj študentov všetkých vekových kategórii – inými slovami, všetky zainteresované strany podieľajúce sa na odbornom vzdelávaní a príprave.

Agentúra Cedefop pôsobí na križovatke medzi vzdelávacími systémami a svetom práce ako fórum, ktoré umožňuje zainteresovaným organizáciám výmenu názorov a diskusie na tému zlepšovania odborného vzdelávania a prípravy v Európe. Cedefop poskytuje svoje odborné poznatky politickým organizáciám, ako aj zástupcom zamestnancov a zamestnávateľov v členských štátoch EÚ s cieľom pomôcť im vytvárať vzdelávacie a pracovné príležitosti.

Štruktúra

Cedefop je tripartitnou agentúrou. Správna rada pozostáva zo zástupcov:

 • národných vlád,
 • organizácií zamestnávateľov a odborov,
 • Európskej komisie.

Riaditeľ je zodpovedný za celkové riadenie práce agentúry a zamestnancov.

Odborníci na oblasť trhu práce a odborného vzdelávania a prípravy vykonávajú každodenné úlohy. Pomáhajú im administratívni a komunikační pracovníci.

Fungovanie

Agentúra:

 • skúma, ako socioekonomické a demografické trendy ovplyvňujú zamestnanosť, charakter pracovných miest a dopyt po zručnostiach,
 • prostredníctvom prognóz budúcich potrieb zručností pomáha zamerať poskytovanie odbornej prípravy na potreby trhu práce a upozorňuje tvorcov politík na nesúlad poskytovaných a vyžadovaných zručností,
 • podporuje využívanie nástrojov na úrovni EÚ, akými sú kvalifikačné rámce, ktoré umožňujú porovnávanie a uznávanie kvalifikácií z rôznych vzdelávacích systémov a validáciu informálneho učenia sa,
 • reviduje modely učenia sa prácou a poskytuje politické poradenstvo vládam EÚ s cieľom pomôcť znížiť nezamestnanosť, mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky a iné nerovnováhy trhu práce.

Cedefop spolupracuje s inými agentúrami, ako sú napríklad:

Kto má z činnosti osoh

Činnosť agentúry Cedefop:

 • pomáha mladým ľuďom prejsť zo školy na trh práce,
 • pomáha osobám s predčasne ukončenou školskou dochádzkou vrátiť sa do vzdelávacieho procesu,
 • pomáha nezamestnaným alebo podzamestnaným dospelým vrátiť sa do vzdelávacieho procesu a znova naštartovať svoju kariéru,
 • poskytuje zamestnancov v oblasti profesijnej orientácie a poradenstva s celoeurópskou perspektívou,
 • napomáha občanom EÚ, aby sa mohli pohybovať medzi krajinami a systémami, pričom sa ich kvalifikácia uzná v nových krajinách,
 • pomáha krajinám EÚ reformovať ich poskytovanie učňovskej prípravy,
 • pomáha európskym, národným a regionálnym tvorcom politík prijímať informované rozhodnutia o poskytovaní odborného vzdelávania a prípravy.
Kontaktné údaje

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania(Cedefop)

Kontaktné údaje

Adresa

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tel
+30 2310 490 111
Fax
+30 2310 490 049
Back to top