Unia Europejska

Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (Cedefop)

Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (Cedefop)

Informacje ogólne

 • Funkcja: Cedefop zapewnia dane, na których opiera się unijna polityka w dziedzinie kształcenia i szkolenia.
 • p.o. Dyrektor: Mara Brugia
 • Rok założenia: 1975
 • Liczba pracowników: 98
 • Siedziba: Saloniki (Grecja)
 • Strona internetowa: Cedefop

Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (Cedefop) przyczynia się do kształtowania i realizacji unijnej polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Monitoruje tendencje na rynkach pracy i pomaga Komisji Europejskiej, krajom UE, organizacjom pracodawców i związkom zawodowym w dostosowaniu oferty szkoleniowej do potrzeb rynku pracy.

Zakres działalności

Cedefop jest agencją UE w ramach której współpracują ze sobą politycy, organizacje pracodawców, związki zawodowe, instytucje szkoleniowe, nauczyciele i trenerzy oraz uczniowie i uczestnicy szkoleń w każdym wieku – czyli wszyscy zainteresowani tematyką edukacji i szkolenia.

Cedefop jest miejscem, gdzie system oświaty styka się z rynkiem pracy, i stanowi forum, na którym zainteresowane podmioty mogą wymieniać się informacjami i dyskutować o tym, jak ulepszyć system kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie. Centrum dzieli się swoją wiedzą specjalistyczną z organizacjami politycznymi oraz przedstawicielami pracodawców i pracowników, aby pomóc im w zwiększaniu możliwości w zakresie kształcenia i szkolenia.

Struktura

Centrum jest agencją trójstronną. Jej zarząd składa się z przedstawicieli:

 • rządów krajowych
 • organizacji pracodawców i związków zawodowych
 • Komisji Europejskiej.

Dyrektor jest odpowiedzialny za zarządzanie działalnością i personelem agencji.

Bieżące zadania realizują eksperci w dziedzinie rynku pracy oraz kształcenia i szkolenia zawodowego. W realizacji tych zadań pomagają im pracownicy administracyjni i zajmujący się komunikacją.

Metody działania

Agencja:

 • analizuje wpływ tendencji społeczno-gospodarczych i demograficznych na zatrudnienie, charakter pracy i zapotrzebowanie na konkretne umiejętności
 • pomaga dostosować ofertę w zakresie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez prognozowanie zapotrzebowania na rynku pracy w przyszłości i ostrzeganie polityków o braku równowagi między popytem a podażą
 • propaguje stosowanie w skali całej UE takich narzędzi jak ramy kwalifikacji, które umożliwiają porównywanie i uznawanie kwalifikacji zdobytych w ramach różnych systemów edukacji oraz walidację kształcenia nieformalnego
 • dokonuje przeglądu modeli uczenia się w miejscu pracy i zapewnia rządom krajów UE doradztwo, którego celem jest ograniczenie bezrobocia, przedwczesnego kończenia nauki i innych zakłóceń równowagi na rynkach pracy.

Cedefop współpracuje z innymi agencjami. Są to:

Korzyści

Cedefop:

 • ułatwia młodym ludziom przejście z systemu edukacji na rynek pracy
 • pomaga osobom, które przedwcześnie skończyły naukę powrót do kształcenia i szkolenia
 • pomaga bezrobotnym lub zatrudnionym poniżej swoich kwalifikacji dorosłym powrót do edukacji i polepszenie swojej sytuacji zawodowej
 • oferuje usługi doradców edukacyjnych działających w skali całej UE
 • pomaga obywatelom UE w mobilności w skali Unii dzięki ułatwianiu wzajemnego uznawania kwalifikacji
 • pomaga krajom UE w reformowaniu systemów przyuczania do zawodu
 • pomaga politykom na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym w podejmowaniu opartych na realnych podstawach decyzji w sprawie oferty kształcenia i szkolenia zawodowego.
Dane kontaktowe

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego(Cedefop)

Dane kontaktowe

Adres

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tel
+30 2310 490 111
Faks
+30 2310 490 049
Back to top