Europska unija

Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)

Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)

Pregled

 • Uloga: Cedefop osigurava podatke na kojima se temelji politika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u EU-u.
 • Direktor: Joachim James Calleja
 • Godina osnivanja: 1975.
 • Broj zaposlenika: 98
 • Lokacija: Solun (Grčka)
 • Internetska stranica: Cedefop

Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) pomaže pri razvoju i provedbi politika EU-a o strukovnom osposobljavanju. Nadzire trendove na tržištu rada i pomaže Europskoj komisiji, državama članicama EU-a, organizacijama poslodavaca i sindikatima da usklade mogućnosti osposobljavanja s potrebama na tržištu rada.

Djelokrug

Cedefop je organizacija EU-a koja okuplja tvorce politika, organizacije poslodavaca i sindikate, obrazovne ustanove, nastavnike i instruktore te učenike svih dobi – sve koji sudjeluju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Cedefop djeluje kao forum na križanju obrazovnih sustava i poslovnog svijeta, pri čemu organizacijama koje sudjeluju u njegovu radu omogućava da razmjenjuju ideje i raspravljaju o najboljim metodama za poboljšanje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Europi. Svoje stručno znanje dijeli s političkim organizacijama i objema stranama industrije u državama članicama EU-a kako bi im pomogao stvoriti mogućnosti za učenje i rad.

Struktura

Cedefop je tripartitna agencija. Njegov se upravni odbor sastoji od predstavnika:

 • nacionalnih vlada
 • organizacija poslodavaca i sindikata
 • Europske komisije.

Direktor je odgovoran za cjelokupno upravljanje radom i osobljem agencije.

Stručnjaci za tržište rada te stručnjaci za strukovno obrazovanje i osposobljavanje obavljaju svakodnevne zadaće. Njih podupire upravno i komunikacijsko osoblje.

Način rada

Agencija:

 • ispituje kako socioekonomski i demografski trendovi utječu na zapošljavanje, prirodu poslova i potražnju za vještinama
 • pomaže usmjeriti pruženo strukovno osposobljavanje na potrebe tržišta rada predviđanjem budućih potreba za vještinama i upozoravanjem tvoraca politika na neusklađenost vještina
 • nastoji postići da se u cijelom EU-u upotrebljavaju alati kao što su kvalifikacijski okviri kojima se omogućava usporedba i priznavanje kvalifikacija iz različitih obrazovnih sustava ili potvrđivanje neformalnog učenja
 • revidira modele učenja kroz rad i daje političke savjete vladama država članica EU-a kako bi se smanjili nezaposlenost, rani prekid školovanja i druge neravnoteže na tržištu rada.

Cedefop surađuje s drugim agencijama:

Korisnici

Zadaće Cedefopa:

 • pomoć mladima pri prelasku iz obrazovnog sustava na tržište rada
 • pomoć učenicima koji rano prekidaju školovanje pri povratku u sustav obrazovanja i osposobljavanja
 • pomoć nezaposlenim ili podzaposlenim odraslima pri ponovnom učenju i preusmjeravanju karijere
 • osiguranje informacija o situaciji u EU-u osoblju za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje
 • pomoć građanima EU-a pri kretanju među državama članicama i sustavima, uz zadržavanje kvalifikacija
 • pomoć državama članicama EU-a pri reformi naukovanja
 • pomoć europskim, nacionalnim i regionalnim tvorcima politika pri donošenju informiranih odluka o pružanju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.
Kontaktni podaci: 

Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe(Cedefop)

Kontaktni podaci

Adresa: 

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tel: 
+30 2310 490 111
Faks: 
+30 2310 490 049
Back to top