an tAontas Eorpach

an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna (CEDEFOP)

an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna (CEDEFOP)

Forbhreathnú

 • Ról: Cuireann Cedefop ar fáil na sonraí a mbunaítear beartais ghairmoideachais agus ghairmoiliúna orthu san Aontas Eorpach
 • Stiúrthóir Gníomhach: Mara Brugia
 • Bliain a bunaithe: 1975
 • Líon ball foirne: 98
 • Suíomh: Thessaloniki na Gréige
 • Suíomh gréasáin: Cedefop

Cuidíonn an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna (Cedefop) beartais ghairmoideachais agus ghairmoiliúna an Aontais a cheapadh agus a chur i bhfeidhm. Déanann sé monatóireacht ar mhargaí saothair agus cuidíonn sé leis an gCoimisiún Eorpach, leis na Ballstáit, le heagraíochtaí fostóirí agus le ceardchumainn an saghas oiliúna a chuirtear ar fáil a chur in oiriúint do riachtanais an mhargaidh saothair.

A ndéanann sé

Is éard atá in Cedefop eagraíocht de chuid an Aontais a thugann i gceann a chéile lucht ceaptha beartas, eagraíochtaí fostóirí agus ceardchumann, institiúidí oiliúna, múinteoirí agus oiliúnóirí, agus foghlaimeoirí de gach aois, is é sin gach dream a mbaineann an gairmoideachas agus an ghairmoilúint leis.

Ós ní é gur ag an gcrosbhóthar idir córais oideachais agus an saol oibre atá sé suite, tá Cedefop mar a bheadh fóram ann inar féidir le dreamanna a mbaineann a chuid oibre leo smaointe a roinnt le chéile agus plé a dhéanamh ar an dóigh is fearr le feabhas a chur ar an ngairmoideachas agus ar an ngairmoiliúint san Eoraip. Roinneann sé a chuid saineolais le heagraíochtaí polaitiúla agus le lucht tionscadail sna Ballstáit chun cuidiú leo deiseanna foghlama agus oibre a chur ar fáil.

Struchtúr

Eagraíocht ina bhfuil trí chuid é Cedefop. Ar a bhord rialaithe tá ionadaithe ó:

 • na Ballstáit
 • eagraíochtaí fostóirí agus eagraíochtaí ceardchumann
 • an Coimisiún Eorpach.

Ar an stiúrthóir atá sé de chúram féachaint i ndiaidh bhainistiú ginearálta fhoireann agus cuid oibre Cedefop.

Ar shaineolaithe ar an margadh saothair agus ar shaineolaithe gairmoideachais agus gairmoiliúna atá obair laethúil Cedefop de chúram. Cuidíonn an fhoireann riaracháin agus cumarsáide leo sin a gcuid oibre a dhéanamh.

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

Déanann an ghníomhaireacht an méid seo a leanas:

 • cíorann sé an tionchar a imríonn treochtaí socheacnamaíocha agus déimeagrafacha ar an bhfostaíocht, ar nádúr post agus ar an éileamh ar scileanna
 • cuidíonn sé an ghairmoiliúint a chuirtear ar fáil a oiriúnú do riachtanais an mhargaidh saothair trí fhéachaint leis na scileanna a bheidh de dhíth sa todhchaí a dhéanamh amach roimh ré agus trí lucht ceaptha beartas a chur ar an eolas faoi easnaimh scileanna
 • tacaíonn sé le húsáid uirlisí uile-Eorpacha ar nós creataí cáilíochtaí a thugann caoi cáilíochtaí a gnóthaíodh faoi chórais oideachais éagsúla a chur i gcomparáid agus aitheantas a thabhairt dóibh, agus, chomh maith leis sin, foghlaim neamhfhoirmeálta a bhailíochtú
 • déanann sé measúnú ar mhúnlaí foghlama atá bunaithe ar obair agus cuireann sé comhairle faoi bheartais ar rialtais na mBallstát féachaint an dífhostaíocht, luathfhágáil na scoile agus míchothromaíochtaí eile sa mhargadh saothair a laghdú.

Oibríonn Cedefop i gcomhar le gníomhaireachtaí eile dá leithéidí seo:

Iad sin a bhaineann leas as

A bhuí le cuid oibre Cedefop:

 • cuidítear le daoine óga imeacht ón oideachas go dtí an margadh saothair
 • cuidítear le luathfhágálaithe scoile dul i mbun oideachais agus oiliúna athuair
 • cuidítear le daoine fásta atá dífhostaithe nó nach bhfuil a ndóthain fostaíochta acu filleadh ar an oideachas agus fócas a ngairm bheatha a athdhíriú
 • cuirtear treoirfhoireann agus foireann chomhairleoireachta ar fáil a bhfuil dearcadh uile-Eorpach acu
 • cuidítear le saoránaigh den Aontas aistriú go tíortha eile agus go córais eile agus a gcuid cáilíochtaí leanúint de bheith bailí
 • cuidítear leis na Ballstáit na printíseachtaí a chuireann siad ar fáil a athchóiriú
 • cuidítear le lucht ceaptha beartas ar an leibhéal Eorpach, náisiúnta agus réigiúnach cinntí feasacha a dhéanamh faoin ngairmoideachas agus faoin ngairmoiliúint.
Sonraí teagmhála

An Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna(Cedefop)

Sonraí teagmhála

Seoladh

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Teileafón
+30 2310 490 111
Facs
+30 2310 490 049
Back to top