Euroopa Liit

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

Ülevaade

 • Ülesanne: Cedefop toodab andmeid, millel põhineb ELi kutseharidus- ja -koolituspoliitika.
 • Direktori kohusetäitja: Mara Brugia
 • Asutatud: 1975
 • Töötajate arv: 98
 • Asukoht: Thessaloniki (Kreeka)
 • Veebisait: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) aitab arendada ja rakendada ELi kutseõppestrateegiaid. Keskus jälgib tööturusuundumusi ja aitab Euroopa Komisjonil, ELi riikidel, tööandjate kutseorganisatsioonidel ja ametiühingutel viia koolituste pakkumine vastavusse tööturu vajadustega.

Tegevusvaldkonnad

Cedefop on ELi organisatsioon, mis toob kokku poliitikakujundajad, tööandjate kutseorganisatsioonid, ametiühingud, koolitusasutused, õpetajad ja koolitajad ning igas vanuses õppijad – kõik kutsehariduse ja -koolitusega seotud rühmad.

Cedefop seisab koolitussüsteemide ja töömaailma teelahkmel ning annab eri sidusrühmadele võimaluse mõttevahetuseks ja aruteludeks Euroopa kutseharidus- ja -koolitussüsteemi parandamise üle. Keskus pakub lisaks neile kahele osapoolele erialast nõu ka poliitilistele organisatsioonidele, et aidata luua õppimis- ja töövõimalusi.

Struktuur

Cedefop on kolmepoolne amet. Selle haldusnõukogusse kuuluvad esindajad järgmistest sidusrühmadest:

 • riikide valitsused;
 • tööandjate kutseorganisatsioonid ja ametiühingud;
 • Euroopa Komisjon.

Direktor vastutab keskuse töö ja personali igapäevase juhtimise eest.

Igapäevaseid tööülesandeid täidavad tööturu ja kutsehariduse eksperdid, keda toetavad haldus- ja teabevahetusülesandeid täitvad töötajad.

Töömeetodid

Keskus teeb järgmist:

 • uurib, kuidas sotsiaal-majanduslikud ja demograafilised suundumused mõjutavad tööhõivet, töö olemust ja oskuste nõudlust;
 • prognoosib vajalikke oskusi ja teatab poliitikakujundajatele oskuste ja tööturu vajaduste vahelistest ebakõladest, et viia kutsekoolituste pakkumine vastavusse tööturu vajadustega;
 • toetab kogu ELi hõlmavaid vahendeid, nagu kvalifikatsiooniraamistikud, mis aitavad võrrelda ja tunnustada eri haridussüsteemidest pärit kvalifikatsioone või informaalset õpet;
 • vaatab läbi töökohal pakutava väljaõppe mudeleid ja annab ELi valitsustele poliitika kujundamiseks vajalikku nõu, et aidata vähendada tööpuudust, haridussüsteemist varakult lahkumist ja muid tööturu tasakaalu häirivaid tegureid.

Cedefop teeb koostööd muude ametitega:

Kasusaajad

Cedefop:

 • aitab noortel minna üle koolist tööellu;
 • aitab haridussüsteemist varakult lahkunutel uuesti õpinguid alustada;
 • aitab töötutel või madala tööhõivega täiskasvanutel õpinguid alustada ja karjääri ümber kujundada;
 • annab tööd nõustamispersonalile, kellel on teadmised kogu ELi kohta;
 • aitab ELi kodanikel minna ühest riigist ja süsteemist teise ning võtta kaasa oma kutsekvalifikatsioon;
 • aitab ELi riikidel ümber korraldada õpipoisiõpet;
 • aitab Euroopa, riikide ja piirkondade poliitikakujundajatel teha kutseharidus- ja -koolitussüsteemi kohta teadlikke otsuseid.
Kontaktandmed

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus(Cedefop)

Kontaktandmed

Aadress

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tel
+30 2310 490 111
Faks
+30 2310 490 049
Back to top