Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: Το Cedefop παρέχει στοιχεία πάνω στα οποία βασίζεται η πολιτική επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ
 • Ασκούσα καθήκοντα διευθυντή: Mara Brugia
 • Έτος ίδρυσης: 1975
 • Αριθμός υπαλλήλων: 98
 • Τόπος: Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)
 • Ιστότοπος: Cedefop

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) βοηθά στην ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Παρακολουθεί τις τάσεις της αγοράς εργασίας και βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις χώρες της ΕΕ, τις οργανώσεις των εργοδοτών και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να προσαρμόζουν την προσφορά κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Τι κάνει

Το Cedefop είναι ο οργανισμός της ΕΕ που φέρνει σε επαφή όλους τους ενδιαφερομένους του τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: πολιτικούς ιθύνοντες, οργανώσεις εργοδοτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθηγητές και εκπαιδευτές, καθώς και σπουδαστές κάθε ηλικίας.

Όντας στο μεταίχμιο ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συστήματα και στον κόσμο της εργασίας, το Cedefop λειτουργεί ως φόρουμ που δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους φορείς να ανταλλάσσουν ιδέες και να συζητούν για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη. Παρέχει εμπειρογνωσία στις δημόσιες αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους των χωρών της ΕΕ, ώστε να μπορούν να δημιουργούν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες.

Δομή

Το Cedefop είναι ένας τριμερής οργανισμός. Το διοικητικό του συμβούλιο αποτελείται από εκπροσώπους:

 • των εθνικών κυβερνήσεων
 • των οργανώσεων των εργοδοτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων
 • της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη συνολική διαχείριση των εργασιών του οργανισμού και του προσωπικού.

Τα καθημερινά καθήκοντα ασκούνται από εμπειρογνώμονες της αγοράς εργασίας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι οποίοι επικουρούνται από διοικητικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους αρμόδιους για την επικοινωνία.

Πώς λειτουργεί

Ο οργανισμός αυτός:

 • εξετάζει πώς οι κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές εξελίξεις επηρεάζουν την απασχόληση, τη φύση των θέσεων εργασίας και τη ζήτηση δεξιοτήτων
 • βοηθά ώστε η προσφορά επαγγελματικής κατάρτισης να εστιάζει στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προβλέποντας τις μελλοντικές ανάγκες δεξιοτήτων και επισημαίνοντας στους πολιτικούς ιθύνοντες τυχόν αναντιστοιχίες ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση δεξιοτήτων
 • προωθεί τη χρήση εργαλείων σε ευρωπαϊκή κλίμακα, όπως τα πλαίσια επαγγελματικών προσόντων που επιτρέπουν τη σύγκριση και αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτώνται από διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, ή την επικύρωση προγραμμάτων άτυπης εκπαίδευσης
 • αξιολογεί τα συστήματα μάθησης στον χώρο εργασίας και παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ για να μπορέσουν να μειώσουν την ανεργία, την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και άλλες ανισορροπίες της αγοράς εργασίας.

Το Cedefop συνεργάζεται με τους εξής οργανισμούς:

Ποιοι ωφελούνται

Το έργο του Cedefop:

 • βοηθά τους νέους να περνούν από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας
 • βοηθά όσους εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο να επιστρέφουν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • βοηθά τους άνεργους ή υποαπασχολούμενους ενήλικες να επιστρέφουν στη μαθησιακή διαδικασία και να επαναπροσανατολίσουν τη σταδιοδρομία τους
 • παρέχει στις υπηρεσίες καθοδήγησης και συμβουλευτικής υποστήριξης πληροφορίες για όλη την ΕΕ
 • βοηθά τους πολίτες της ΕΕ να αλλάζουν χώρα ή σύστημα χωρίς αυτό να θίγει την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων
 • βοηθά τις χώρες της ΕΕ να βελτιώνουν την προσφορά τους στον τομέα της μαθητείας
 • βοηθά τους πολιτικούς ιθύνοντες σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την προσφορά επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Στοιχεία επικοινωνίας

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης(Cedefop)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Τηλ
+30 2310 490 111
Φαξ
+30 2310 490 049
Back to top