Европейски съюз

Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

Преглед

 • Роля: Cedefop предоставя данните, на които се основава политиката за професионално образование и обучение.
 • Изпълняващ длъжността директор: Мара Бругия
 • Създаден: 1975 г.
 • Брой на служителите: 98
 • Местоположение: Солун (Гърция)
 • Уебсайт: Cedefop

Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) помага при разработването и прилагането на политиките на ЕС в областта на професионалното обучение. Той следи тенденциите на трудовия пазар и помага на Европейската комисия, страните от ЕС, организациите на работодателите и профсъюзите да съобразяват предоставяното обучение с нуждите на трудовия пазар.

С какво се занимава

Cedefop е организация на ЕС, която обединява създатели на политики, организации на работодатели и профсъюзи, образователни институции, преподаватели и обучаващи, както и учащи от всички възрасти — всички, които имат отношение към професионалното образование и обучение.

Европейският център за развитие на професионалното обучение, който е звеното, свързващо образователните системи и сферата на труда, дава възможност на участващите в неговата работа организации да обменят идеи и да обсъждат кои са най-добрите начини за подобряване на професионалното образование и обучение в Европа. Центърът споделя опита си с публичните органи и социалните партньори в държавите от ЕС, за да им помогне в създаването на възможности за учене и работа.

Структура

Cedefop е тристранна агенция. В нейния управителен съвет влизат представители на:

 • националните правителства
 • организациите на работодателите и профсъюзите
 • Европейската комисия.

Директорът отговаря за общото управление на работата и персонала на агенцията.

Специалисти в областта на трудовия пазар и професионалното образование и обучение извършват ежедневната работа. Помагат им служители в областта на администрацията и комуникацията.

Как функционира

Агенцията:

 • проучва как социално-икономическите и демографските тенденции се отразяват върху заетостта, естеството на работните места и търсенето на умения;
 • помага за съобразяване на предоставянето на професионално обучение с нуждите на трудовия пазар, като прогнозира бъдещите нужди от умения и незабавно предупреждава създателите на политики за несъответствия в уменията;
 • подкрепя използването в целия ЕС на инструменти, като квалификационни рамки, които дават възможност квалификации от различни образователни системи да бъдат сравнявани и признавани, а програми за самостоятелно учене да бъдат валидирани;
 • преразглежда модели на учене в процеса на работа и дава политически съвети на правителства от ЕС, за да помогне за намаляване на безработицата, преждевременното напускане на училище и други дисбаланси на трудовия пазар.

Cedefop си сътрудничи с други агенции:

Кой има полза от това

Работата на Cedefop:

 • помага на младите хора да преминат от образователната система към трудовия пазар;
 • помага на преждевременно напусналите училище да се върнат към образование и обучение;
 • помага на безработни или частично заети възрастни отново да започнат да учат и да променят насоката на професионалното си развитие;
 • предоставя на службите за професионално ориентиране и консултации данни на европейско равнище;
 • помага на гражданите на ЕС да получават признаване на своите квалификации в различни страни и системи;
 • помага на страните от ЕС да подобрят предлагането на чиракуване като форма на обучение;
 • помага на създателите на политики на европейско, национално и регионално равнище да вземат информирани решения относно предоставянето на професионално образование и обучение.
Координати за връзка

Европейски център за развитие на професионалното обучение(Cedefop)

Координати за връзка

Адрес

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Тел
+30 2310 490 111
Факс
+30 2310 490 049
Back to top