Europska unija

Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a)

Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a)

Pregled

 • Uloga: pružanje stručne i administrativne podrške Tijelu europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)
 • Direktor: László Ignéczi
 • Godina osnivanja: 2010.
 • Broj zaposlenika: 27
 • Lokacija: Riga (Latvija)
 • Internetska stranica: BEREC

Ured BEREC-a agencija je EU-a koja pruža stručnu i administrativnu podršku BEREC-u, Tijelu europskih regulatora za elektroničke komunikacije.

Djelokrug

BEREC nastoji osigurati da se odgovarajuće zakonodavstvo EU-a dosljedno primjenjuje kako bi EU imao funkcionalno jedinstveno tržište elektroničkih komunikacija.  

Na zahtjev i na vlastitu inicijativu daje savjete europskim institucijama. BEREC se sastoji od tzv. Odbora regulatora. To tijelo čine čelnici (ili imenovani visokopozicionirani zastupnici) nacionalnog regulatora svake države članice EU-a.

Struktura

Upravljačko je tijelo Ureda BEREC-a Upravni odbor, koji se sastoji od po jednog člana iz svake države i jednog člana koji predstavlja Komisiju.

Način rada

Ured BEREC-a:

 • pruža BEREC-u stručnu i administrativnu podršku,
 • prikuplja informacije i osigurava razmjenu najboljih praksi među nacionalnim regulatorima,
 • pomaže u pripremi rada Odbora regulatora BEREC-a te
 • uspostavlja i podupire stručne radne skupine BEREC-a.

Korisnici

BEREC-ova su ciljna publika:

 • europske, regionalne i nacionalne institucije u području elektroničkih komunikacija,
 • poduzeća i industrijska udruženja u tom sektoru,
 • potrošači i udruge potrošača,
 • pružatelji usluga savjetovanja, istraživači, trustovi mozgova te
 • akademska zajednica.

 

Kontaktni podaci: 

Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a)

Kontaktni podaci

Adresa: 

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel: 
+371 6611 7590 | +371 66 117 560
Keywords: 
Back to top