Eiropas Savienība

Kopuzņēmums BBI

Kopuzņēmums BBI

Īss apraksts

 • Uzdevums: maksimāli izmantot bioekonomikas potenciālu Eiropā, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas, kas bioloģiskos atkritumus palīdz pārveidot ekoloģiskos produktos.
 • Direktors: Philippe MENGAL
 • Locekļi vai partneri: Eiropas Komisija un Biorūpniecības konsorcijs
 • Dibināšanas gads: 2014
 • Darbinieku skaits: 22
 • Atrašanās vieta: Brisele (Beļģija)
 • Tīmekļa vietne: kopuzņēmums BBI

Biorūpniecības kopuzņēmums (BBI) ir publiskā un privātā sektora partnerība starp ES un Biorūpniecības konsorciju (BIC), un tā budžets ir 3,7 miljardi eiro.

Ko šī iestāde dara?

Kopuzņēmumam BBI ir sava pētniecības finansēšanas programma, viena no vadošajām nozarē, un tās mērķis ir:

 • nodrošināt un aizsargāt ieguldījumus,
 • gādāt par raitu pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kas balstīta uz bioloģiskiem resursiem,
 • veicināt no bioloģiskiem avotiem iegūtas atjaunojamās enerģijas izmantošanu.

Struktūra

BBI programmas birojs ir neatkarīga ES struktūra, ko vada valde. Izpilddirektors un programmas biroja darbinieki nodrošina pētniecības un inovācijas programmas vadību.

Tiem ir, piemēram, šādi pienākumi:

 • koordinēt darbu ar BBI ieinteresētajām personām (tostarp valdi, valstu pārstāvju grupu un zinātnisko komiteju),
 • pārvaldīt projektus un uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus.

Kā šī iestāde strādā?

Kopuzņēmums BBI īsteno stratēģisko inovācijas un pētniecības programmu (SIRA).

Tā apvieno galvenās ieinteresētās personas no attiecīgajām nozarēm – no uzņēmējdarbības aprindām, akadēmiskajām iestādēm, reģionālajām inovāciju kopām, tehnoloģiju kopām u.c. –, lai piesaistītu privātos ieguldījumus.

Kopuzņēmums BBI Eiropas Komisijas programmā “Apvārsnis 2020” publicē uzaicinājumus iesniegt projektu priekšlikumus biotehnoloģijas jomā.

Kas ir ieguvēji?

No šīs programmas finansētajiem projektiem vajadzētu radīt:

 • vēl 400 000 kvalificētu darbvietu līdz 2020. gadam,
 • līdz pat 700 000 kvalificētu darbvietu līdz 2030. gadam.

80 % no šīm darbvietām atradīsies mazāk attīstītos lauku apvidos.

Kontaktinformācija

BBI Joint Undertaking

Kontaktinformācija

Address

White Atrium Building

Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60

1060 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgïe

Back to top