an tAontas Eorpach

Comhghnóthas BBI

Comhghnóthas BBI

Forbhreathnú

 • Ról: An úsáid is fearr is féidir a bhaint as geilleagar bithbhunaithe na hEorpa – teicneolaíocht nuálach a úsáid chun bithdhramhaíl a iompú ina dtáirgí glasa.
 • Stiúrthóir: Philippe MENGAL
 • Comhaltaí nó páirtithe An Coimisiún Eorpach agus an Cuibhreannas do Thionscail Bhithbhunaithe
 • Bliain a bhunaithe: 2014
 • Líon na mball foirne: 22
 • Suíomh: An Bhruiséil (an Bheilg)
 • Suíomh gréasáin: Comhghnóthas BBI

Is comhpháirtíocht phoiblí phríobháideach €3.7 billiún é Comhghnóthas na dTionscal Bithbhunaithe (Comhghnóthas BBI) idir an tAontas agus an Cuibhreannas do Thionscail Bhithbhunaithe.

A ndéanann sé

Is iad na haidhmeanna atá le clár maoinithe taighde tionscaltreoraithe Chomhghnóthas BBI:

 • infheistíochtaí a dhéanamh slán agus a chosaint
 • an t-athrú go geilleagar bithbhunaithe inbhuanaithe a dhéanamh níos réidhe
 • úsáid fuinnimh in-athnuaite ó fhoinsí bitheolaíocha a chur chun cinn.

Struchtúr

Tá Oifig Chlár BBI ina comhlacht neamhspleách de chuid an Aontais atá faoi bhainistiú boird rialaithe. Is iad an stiúrthóir feidhmiúcháin agus foireann oifig an chláir a bhainistíonn an clár taighde agus nuálaíochta.

Ar a gcúraimí tá:

 • obair gheallsealbhóirí de chuid BBI (an Bord rialaithe, grúpa ionadaithe na stát agus an coiste eolaíochta san áireamh) a chomhordú
 • tionscadail agus glaonna ar thairiscintí a bhainistiú.

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

Cuireann Comhghnóthas BBI an Clár Oibre um Nuálaíocht agus Taighde Straitéiseach (SIRA) chun feidhme.

Tugann sé príomh-gheallsealbhóirí le chéile ó na tionscail lena mbaineann, ar nós comhlachtaí, institiúidí acadúla, cnuasaigh nuálaíochta réigiúnacha agus cnuasaigh theicneolaíochta, chun infheistíocht phríobháideach a ghiniúint.

Foilsíonn Comhghnóthas BBI glaonna ar mholtaí tionscadail i réimse na biteicneolaíochta trí chlár Fís 2020 an Choimisiúin Eorpaigh.

Iad sin a bhaineann leas as

Ba cheart go nginfeadh na tionscadail a mhaoinítear leis an gclár seo:

 • 400 000 post ardoilte faoi 2020.
 • suas le 700 000 post ardoilte faoi 2030.

beidh 80% de na poist sin i gceantair thuaithe thearcfhorbartha.

Sonraí teagmhála

BBI Joint Undertaking

Sonraí teagmhála

Address

White Atrium Building

Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60

1060 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgïe

Back to top