Европейски съюз

Съвместно предприятие „БП“

Съвместно предприятие „БП“

Преглед

 • Роля: Оптимизиране на потенциала на икономиката, която използва биотехнологии, в Европа — използване на новаторски технологии за превръщане на биологични отпадъци в по-екологични продукти.
 • Директор: Филип МЕНГАЛ
 • Членове или партньори: Европейска комисия и Консорциум за биотехнологични производства
 • Създадено: 2014 г.
 • Брой служители: 22
 • Седалище: Брюксел (Белгия)
 • Уебсайт: Съвместно предприятие „БП“

Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ (Съвместно предприятие „БП“) е публично-частно партньорство на стойност 3,7 млрд. евро между ЕС и консорциума за биотехнологични производства (КБП).

С какво се занимава

Програмата за финансиране на изследвания на Съвместното предприятие „БП“, в която водеща роля играе промишленият сектор, има за цел:

 • да осигурява и защитава инвестиции
 • да улеснява прехода към устойчива икономика, която използва биотехнологии
 • да стимулира използването на възобновяема енергия от биологични източници.

Структура

Програмното бюро на Съвместното предприятие „БП“ е автономен орган на ЕС, ръководен от управителен съвет. Изпълнителният директор и служителите на програмното бюро ръководят програмата за изследвания и иновации.

Техните задачи включват:

 • координиране на дейността на участващите в Съвместното предприятие „БП“ страни (включително Управителния съвет, групата на представителите на държавите и научния комитет)
 • управление на проекти и покани за представяне на предложения.

Как функционира

Съвместното предприятие „БП“ прилага Стратегическата програма за иновации и научни изследвания (SIRA).

То обединява ключови заинтересовани страни от съответните индустрии, включително бизнеса, академичните институции, регионални клъстери за иновации и технологични клъстери, с цел генериране на частни инвестиции.

Чрез програмата Хоризонт 2020 на Европейската комисия Съвместното предприятие „БП“ публикува покани за представяне на предложения в областта на биотехнологиите.

Кой има полза от това

Очаква се финансираните от програмата проекти да доведат до:

 • създаване на 400 000 допълнителни квалифицирани работни места до 2020 г.
 • създаване на до 700 000 квалифицирани работни места до 2030 г.

80 % от тези работни места ще бъдат в слабо развити селски райони.

Координати за връзка

BBI Joint Undertaking

Координати за връзка

Address

White Atrium Building

Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60

1060 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgïe

Back to top