Európska únia

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)

ACER pomáha zabezpečovať, aby jednotný európsky trh s plynom a elektrickou energiou fungoval plynule. Pomáha vnútroštátnym regulačným orgánom vykonávať ich regulačné úlohy na európskej úrovni a ak je to potrebné, koordinuje ich prácu.

Agentúra ACER:

  • dopĺňa a koordinuje prácu jednotlivých národných regulačných orgánov,
  • pomáha formulovať európske pravidlá v oblastí energetických sietí,
  • za určitých podmienok prijíma záväzné individuálne rozhodnutia o podmienkach prístupu k cezhraničnej infraštruktúre a o jej prevádzkovej bezpečnosti,
  • poskytuje poradenstvo európskym inštitúciám v otázkach elektrickej energie a zemného plynu,
  • monitoruje vnútorný trh s elektrinou a zemným plynom a publikuje správy a svojich zisteniach,
  • monitoruje veľkoobchodné trhy s energiami a v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi sa usiluje predchádzať zneužitiu na trhoch (túto úlohu agentúra prevzala v roku 2012 v súlade s nariadením EÚ č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou, REMIT).
Kontaktné údaje

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky(ACER)

Kontaktné údaje

Adresa

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel
+386 8 205 34 00
Fax
+386 8 205 34 13
Back to top