European Union website, the official EU website

Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)

Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)

Агенцията помага за гладкото функциониране на единния европейски пазар за газ и електичество. Тя съдейства на националните регулаторни органи при изпълнението на техните функции на европейско равнище и координира усилията им, когато това е необходимо.

По-конкретно, агенцията:

  • допълва и координира работата на националнтие регулаторни органи;
  • помага за определяне на правилата за европейските мрежи;
  • взема обвързващи решения, когато това е уместно, за условията за достъп и оперативна сигурност на трансграничната инфраструктура;
  • съветва европейските институции по въпроси, свързани с електроенергията и природния газ;
  • следи вътрешните пазари на електроенергия и природен газ и докладва за наблюденията си;
  • следи енерийните пазари на едро, за да открива и предотвратява пазарните злоупотреби, като си сътрудничи тясно с националните регулаторни органи (тя пое тази функция през 2012 г. по силата на Регламент 1227/2011 на ЕС за интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия.
Координати за връзка: 

Европейска агенция за сътрудничество на енергийните регулатори(ACER)

Координати за връзка

Адрес: 

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Slovenija

Тел: 
+386 8 205 34 00
Факс: 
+386 8 205 34 13