Europass för jobb och rekrytering

Europass är en bra resurs för dig som jobbar inom personalförvaltning, rekrytering och yrkesvägledning och behöver tillförlitliga verktyg och uppgifter för att bättre förstå sökandes färdigheter och kvalifikationer.

Enklare rekryteringsprocess

När du använder Europass vid rekrytering kan du be jobbsökande att skapa en Europassprofil där de kan beskriva sina färdigheter, kvalifikationer och erfarenheter på ett begripligt och strukturerat sätt. De kan sedan ge dig en länk till profilen så att du kan se alla deras färdigheter och erfarenheter. Med hjälp av Europass kan sökandena också skapa cv:n och personliga brev och dela dem och andra dokument med en enkel länk.

Om du lägger ut platsannonsen på Euresportalen (det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar) kan jobbsökande med en matchande profil dessutom få tips om den via Europass.

Personalutveckling

Europass kan också användas för att stödja personalens kompetensutveckling. Europass kan ge dig en klar bild av kompetensen hos de anställda i din organisation, så att du ser vad det finns för fortbildningsbehov. De anställda kan skapa och uppdatera sin Europassprofil för att dokumentera sin yrkesutveckling och sina meriter och framsteg på jobbet. Europass är ett kostnadsfritt och tillförlitligt EU-verktyg som du kan använda för att frigöra personalens dolda potential.

Förmedling av färdigheter och kvalifikationer

Europass har också funktioner som gör det lättare att förstå färdigheter och kvalifikationer, t.ex. intyg från andra länder:

  • Bilagan till examensbevis utfärdas av högskolor och beskriver en högre utbildning (t.ex. betyg, meriter och institution) i ett standardformat.
  • Bilagan till yrkesexamensbevis utfärdas av yrkesutbildningsinstitutioner och beskriver en yrkesutbildning (t.ex. betyg, meriter och institution) i ett standardformat.
  • Europass – rörlighet beskriver de internationella erfarenheter och färdigheter en person har fått genom studier, jobb eller volontärarbete utomlands.

Du kan begära de här dokumenten som en del av platsansökan.

Europass digitala referenser

Med hjälp av Europass digitala referenser kan utbildningsinstitutioner utfärda digitala intyg som inte kan manipuleras. Europass digitala referenser gör att studenter, arbetsgivare, utbildningsinstitutioner och andra behöriga organ på ett enkelt och tillförlitligt sätt kan kontrollera att de digitala uppgifterna är äkta. På så sätt kan du bekräfta sökandes och personalens kvalifikationer. Europass digitala referenser är rättsligt likvärdiga med pappersintyg i hela EU och alla delar av infrastrukturen är öppna och kostnadsfria. Läs mer om Europass digitala referenser

Hjälp till att sprida Europass!

EU-kommissionen vill göra Europass till en uppskattad och utbredd tjänst bland arbetsgivare, rekryterare och personalutvecklingsorganisationer.

Mejla oss om du har synpunkter på eller frågor om Europass.

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Staff development

Europass can also be used to support the skills development of your current workforce. Europass can help you get a clear picture of the skills of employees in your organisation, which will give you a great insight into your training and development needs. Employees can build and update their Europass profile to keep a record of their professional development, achievements and progress at work. Implementing Europass in your organisation can unlock the hidden human potential of your organisation by using a free and trustworthy EU tool.

 

Europass Digital Credentials 

The Europass Digital Credentials framework allows education institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. They offer a way for you to confirm the authenticity of the qualifications of applicants and staff. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Read more about Europass Digital Credentials.

Help in promoting Europass!

The European Commission aims to make Europass a valued and widely used service among employers, recruiters and staff development organisations.

Contact via email for feedback or questions on Europass.

Understanding Skills and Qualifications

Europass also offers a number of other tools that can help you understand skills and qualifications, including when you need to understand qualifications from other countries:

  • The Diploma Supplement is issued by higher education institutions and describes higher education qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Certificate Supplement is issued by vocational education and training (VET) institutions and describes vocational qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Mobility describes international experiences and skills developed while students are studying, working or volunteering abroad.

You can ask for these documents as part of applications for future vacancies.