Europass för utbildning

Europass är en värdefull resurs för studenter, högskoleutbildade och utbildningsinstitutioner i Europa. Europassplattformen sköts av EU-kommissionen och här hittar du gratis verktyg och information för livslångt lärande och karriärutveckling.

Det europeiska verktyget för karriär- och studieplanering

Med hjälp av Europass kan du som studerar eller vill studera dokumentera dina färdigheter, kvalifikationer och erfarenheter på ett och samma ställe. Du kan skapa en personlig profil, sätta upp mål och hålla reda på alla dina studier och meriter.

Under studietiden kan du använda profilen för att dokumentera projekt, meriter och resultat.

Du kan dela din profil, ditt cv och andra handlingar via Europass för att informera om dina kunskaper, kvalifikationer och erfarenheter.

I Europass finns också följande funktioner:

  • Bilagan till examensbevis utfärdas av lärosäten och beskriver utbildningen (t.ex. betyg, meriter och institution) i ett standardformat.
  • Europass bilaga till yrkesexamensbevis utfärdas av yrkesutbildningsinstitutioner och beskriver yrkesutbildningen (t.ex. betyg, meriter och institution) i ett standardformat.
  • Europass – rörlighet hjälper dig att beskriva de internationella erfarenheter och kompetenser du fått när du studerat, arbetat eller volontärarbetat utomlands.

Information om studier i Europa

Europass innehåller en mängd information på 29 språk som kan användas för att planera lärande, karriär och utlandsstudier.

Utbildningsinstitutioner kan också få information om

På Europass finns också sidor för olika länder med information om europeiska och nationella tjänster och hur det är att studera och jobba i just det landet.

Europass digitala referenser

Med hjälp av Europass digitala referenser kan institutioner utfärda digitala intyg som inte kan manipuleras. Europass digitala referenser gör att studenter, arbetsgivare, utbildningsinstitutioner och andra behöriga organ på ett enkelt och tillförlitligt sätt kan kontrollera att de digitala uppgifterna är äkta. Europass digitala referenser är rättsligt likvärdiga med pappersintyg i hela EU och alla delar av infrastrukturen är öppna och kostnadsfria. Läs mer om hur du kan använda dem

Få fler att använda Europass

EU-kommissionen arbetar tillsammans med deltagande länder, berörda parter och experter i hela EU för att utveckla och sprida Europass. Utbildningsinstitutioner, beslutsfattare och experter spelar en viktig roll när det gäller att använda Europass för att hjälpa olika målgrupper och visa plattformens potential.

Kontakta oss om du har synpunkter på eller frågor om Europass.

Information on studying and learning in Europe

Europass offers a variety of information, in 29 languages, for students and learners to plan their learning, career and mobility.

Education and training institutions can also access information on:

Europass also offers country pages with information on European and national-level services, information on learning and working in Europe.

Man sitting next to a laptop and a suitcase, and reading a book

Europass Digital Credentials

The Europass Digital Credentials framework allows institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Find out more about how you can get involved

Promoting Europass

The European Commission is working with participating countries, stakeholders and experts across the EU to develop and promote Europass. Education and training institutions, as well as policymakers and experts, play a key role in using Europass to help diverse audiences and show the potential for Europass to adapt to different needs.

Contact us for feedback or questions on Europass.