Europass za zaposlovanje

Storitve Europassa so dober vir za strokovnjake za človeške vire, kadrovske svetovalce, pristojne osebe za zaposlovanje in poklicne svetovalce, ki potrebujejo zanesljiva orodja in informacije za razumevanje spretnosti in kvalifikacij kandidatov za zaposlitev.

Enostavnejši postopek zaposlovanja

Če uporabljate Europass kot orodje za zaposlovanje, lahko kandidate za zaposlitev prosite, da si ustvarijo profil Europass. Uporabniki Europassa lahko ustvarijo profil, ki vsebuje pregled njihovih spretnosti, kvalifikacij in izkušenj. Povezavo do profila lahko po želji delijo z delodajalci. Kot delodajalec ali kadrovski svetovalec si lahko na profilu ogledate spretnosti in izkušnje kandidatov, ki so predstavljene razumljivo in strukturirano. Kandidati lahko z Europassom ustvarijo tudi življenjepise in spremna pisma ter jih skupaj z drugimi dokumenti iz Europassa delijo prek ene povezave.

Če objavite prosto delovno mesto na Evropskem portalu za zaposlitveno mobilnost EURES, bo Europass o zadevnih prostih delovnih mestih obvestil iskalce zaposlitve z ustreznimi spretnostmi.

Razvoj osebja

Europass se lahko uporabi tudi za podporo razvoju znanj in spretnosti aktualnega osebja. Z Europassom lahko pridobite jasno sliko znanj in spretnosti zaposlenih v svoji organizaciji, s čimer boste imeli dober vpogled v potrebe po izobraževanju in razvoju. Zaposleni lahko dopolnijo ali posodobijo svoj profil Europass in beležijo svoj strokovni razvoj, dosežke in napredek pri delu. Europass je brezplačno in zanesljivo orodje EU, ki vam lahko pomaga, da sprostite neizkoriščen človeški potencial v svoji organizaciji.

Razumevanje spretnosti in kvalifikacij

Europass ponuja tudi številna druga orodja, ki vam lahko pomagajo razumeti spretnosti in kvalifikacije, tudi če gre za kvalifikacije iz drugih držav:

  • Priloga k diplomi, ki jo izdajo visokošolske ustanove, vsebuje informacije o visokošolskih kvalifikacijah (npr. nazivih, dosežkih in ustanovi) v standardnem formatu.
  • Priloga k spričevalu Europass, ki jo izdajo ustanove za poklicno izobraževanje in usposabljanje, vsebuje informacije o poklicnih kvalifikacijah (npr. nazivih, dosežkih in ustanovi) v standardnem formatu.
  • Potrdilo o mobilnosti Europass opisuje mednarodne izkušnje ter znanja in spretnosti, pridobljene med študijem, delom ali prostovoljnim delom v tujini.

Za te dokumente lahko zaprosite pri prijavi za prihodnja prosta delovna mesta.

Digitalna potrdila Europass

Okvir digitalnih potrdil Europass omogoča izobraževalnim ustanovam, da izdajo digitalna potrdila o kvalifikacijah in drugih učnih dosežkih, ki so zaščitena pred nedovoljenimi posegi. Digitalna potrdila Europass omogočajo udeležencem učnih programov, delodajalcem, ustanovam za izobraževanje in usposabljanje ter drugim pristojnim organom, da enostavno in zanesljivo preverijo verodostojnost digitalnih potrdil. Omogočajo potrditev pristnosti dokazil o kvalifikacijah kandidatov in osebja. Digitalna potrdila Europass so pravno enakovredna papirnim potrdilom v Evropski uniji, vse komponente infrastrukture pa so odprte in brezplačne. Več o digitalnih potrdilih Europass.

Pomoč pri promociji Europassa

Evropska komisija si prizadeva, da bi delodajalci, kadrovski svetovalci in organizacije za razvoj osebja cenili in pogosto uporabljali storitve Europassa.

Za povratne informacije ali vprašanja o Europassu nas lahko kontaktirate po e-pošti.

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Staff development

Europass can also be used to support the skills development of your current workforce. Europass can help you get a clear picture of the skills of employees in your organisation, which will give you a great insight into your training and development needs. Employees can build and update their Europass profile to keep a record of their professional development, achievements and progress at work. Implementing Europass in your organisation can unlock the hidden human potential of your organisation by using a free and trustworthy EU tool.

 

Europass Digital Credentials 

The Europass Digital Credentials framework allows education institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. They offer a way for you to confirm the authenticity of the qualifications of applicants and staff. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Read more about Europass Digital Credentials.

Help in promoting Europass!

The European Commission aims to make Europass a valued and widely used service among employers, recruiters and staff development organisations.

Contact via email for feedback or questions on Europass.

Understanding Skills and Qualifications

Europass also offers a number of other tools that can help you understand skills and qualifications, including when you need to understand qualifications from other countries:

  • The Diploma Supplement is issued by higher education institutions and describes higher education qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Certificate Supplement is issued by vocational education and training (VET) institutions and describes vocational qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Mobility describes international experiences and skills developed while students are studying, working or volunteering abroad.

You can ask for these documents as part of applications for future vacancies.