Europass za izobraževanje in usposabljanje

Europass je dragocen vir za študente in diplomante ter ustanove za izobraževanje in usposabljanje v Evropi. Evropska komisija upravlja platformo Europass, ki je zbirka brezplačnih spletnih orodij ter informacij o vseživljenjskem učenju in razvoju poklicne poti.

Evropsko orodje za upravljanje poklicne poti in študija

Europass je večjezično orodje, s katerim lahko vaši študenti ali bodoči študenti beležijo vse svoje spretnosti, kvalifikacije in izkušnje na enem mestu. Europass omogoča uporabnikom, da v varnem spletnem orodju ustvarijo osebni profil, opredelijo svoje cilje ter beležijo svojo učno pot in dosežke.

Študenti lahko v svojem profilu tudi med študijem vodijo evidenco o svojih projektih, dosežkih in napredku.

Bodoči študenti lahko prek Europassa delijo svoj profil, življenjepis in druge dokumente ter vas tako obveščajo o svojih spretnostih, kvalifikacijah in izkušnjah.

Europass vam prav tako ponuja številna druga orodja, s katerimi lahko študentom pomagate, da lažje predstavijo svoje spretnosti in kvalifikacije:

  • Priloga k diplomi, ki jo izdajo visokošolske ustanove, vsebuje koristne informacije o visokošolskih kvalifikacijah (npr. nazivih, dosežkih in ustanovi) v standardnem formatu.
  • Priloga k spričevalu Europass, ki jo izdajo ustanove za poklicno izobraževanje in usposabljanje, vsebuje koristne informacije o poklicnih kvalifikacijah (npr. nazivih, dosežkih in ustanovi) v standardnem formatu.
  • Potrdilo o mobilnosti Europass opisuje mednarodne izkušnje ter znanja in spretnosti, pridobljene med študijem, delom ali prostovoljnim delom v tujini.

Informacije o študiju in učenju v Evropi

Europass ponuja številne informacije v 29 jezikih za študente in udeležence učnih programov, da lažje načrtujejo svojo učno in poklicno pot ter mobilnost.

Ustanovam za izobraževanje in usposabljanje so na voljo tudi naslednje informacije:

Europass ponuja tudi strani o državah z informacijami o evropskih in nacionalnih službah ter o učenju in delu v Evropi.

Digitalna potrdila Europass

Okvir digitalnih potrdil Europass omogoča ustanovam, da izdajo digitalna potrdila o kvalifikacijah in drugih učnih dosežkih, ki so zaščitena pred nedovoljenimi posegi. Digitalna potrdila Europass omogočajo udeležencem učnih programov, delodajalcem, ustanovam za izobraževanje in usposabljanje ter drugim pristojnim organom, da enostavno in zanesljivo preverijo verodostojnost digitalnih potrdil. Digitalna potrdila Europass so pravno enakovredna papirnim potrdilom v Evropski uniji, vse komponente infrastrukture pa so odprte in brezplačne. Več je v rubriki Kako se lahko vključite.https://europa.eu/en/europass/europass-digital-credentials

Promocija Europassa

Evropska komisija razvija in promovira Europass skupaj s sodelujočimi državami, deležniki in strokovnjaki v EU. Ustanove za izobraževanje in usposabljanje ter odločevalci in strokovnjaki imajo ključno vlogo, da približajo uporabo Europassa različnim uporabnikom ter pokažejo na njegove možnosti za prilagajanje različnim potrebam.

Za povratne informacije ali vprašanja o Europassu nas lahko kontaktirate.

Information on studying and learning in Europe

Europass offers a variety of information, in 29 languages, for students and learners to plan their learning, career and mobility.

Education and training institutions can also access information on:

Europass also offers country pages with information on European and national-level services, information on learning and working in Europe.

Man sitting next to a laptop and a suitcase, and reading a book

Europass Digital Credentials

The Europass Digital Credentials framework allows institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Find out more about how you can get involved

Promoting Europass

The European Commission is working with participating countries, stakeholders and experts across the EU to develop and promote Europass. Education and training institutions, as well as policymakers and experts, play a key role in using Europass to help diverse audiences and show the potential for Europass to adapt to different needs.

Contact us for feedback or questions on Europass.