europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Uznávanie zručností a kvalifikácií

Uznávanie zručností a kvalifikácií je kľúčom pri podpore mobility a možností v oblasti vzdelávania a kariéry pre všetkých v celej EÚ.

Uznávanie zručností a kvalifikácií je kľúčom pri podpore mobility a možností v oblasti vzdelávania a kariéry pre všetkých v celej EÚ.

Existujú dva rozdielne postupy pre uznávanie kvalifikácií:

  • uznávanie pre ďalšie vzdelávanie a odbornú prípravu,
  • uznávanie pre prístup k zamestnaniu vrátane regulovaných povolaní.

 

Uznávanie kvalifikácií pre ďalšie vzdelávanie a odbornú prípravu

Politické východiská

V odporúčaní Rady z 26. novembra 2018 sa podporuje automatické vzájomné uznávanie:

  • kvalifikácií získaných v rámci vysokoškolského vzdelávania, vyššieho sekundárneho vzdelávania a odbornej prípravy
  • a výsledkov študijných pobytov v zahraničí.

V odporúčaní boli členské štáty vyzvané, aby do roku 2025 zaviedli rámec pre automatické vzájomné uznávanie vysokoškolského vzdelania vo všetkých členských štátoch.

Odporúčanie rovnako vyzýva k automatickému a plnému uznávaniu študijných pobytov v zahraničí a automatickému uznávaniu vyššieho sekundárneho vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré umožňujú prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu.

Dohovor o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne (tiež známy aj ako lisabonský dohovor o uznávaní) prijali Rada Európy a UNESCO v Lisabone v roku 1997. Predstavuje hlavný právny nástroj na uznávanie kvalifikácií v celom európskom a severoamerickom regióne UNESCO. Umožňuje držiteľom kvalifikácie zo signatárskeho štátu prístup k posúdeniu kvalifikácií v inej signatárskej krajine. Toto posúdenie a následné uznanie môže byť na účely:

  • prístupu k ďalšiemu terciárnemu vzdelávaniu,
  • používania akademických titulov,
  • uľahčenia prístupu na trhy práce.

Signatárske krajiny dohovoru sa rovnako zaviazali vytvoriť vnútroštátne postupy na posudzovanie kvalifikácií utečencov a vysídlených osôb, a to aj vtedy, ak nie sú dostupné žiadne formálne dokumenty. 

Woman holding a globe

Informácie o uznávaní kvalifikácií

Sieť ENIC-NARIC rozvíja spoločnú politiku a prax vo všetkých európskych krajinách na účely uznávania kvalifikácií. Sieť pozostáva z Európskej siete národných informačných centier pre akademické uznávanie a mobilitu (ENIC), ktorú zriadili Rada Európy a UNESCO, a Národných informačných centier pre akademické uznávanie (NARIC), ktoré založila Európska komisia.

Viac informácií o uznávaní kvalifikácií pre ďalšie vzdelávanie a odbornú prípravu vám poskytnú úrady ENIC/NARIC v jednotlivých krajinách, ktoré môžete kontaktovať prostredníctvom portálu ENIC-NARIC. 

Uznávanie odborných kvalifikácií

Politické východiská

Uznávanie odborných kvalifikácií v rámci EÚ je regulované smernicou 2005/36/ES

Táto smernica stanovuje:

  • systém automatického uznávania pre: zdravotné sestry, pôrodné asistentky, lekárov (všeobecných lekárov aj špecialistov), zubných lekárov, lekárnikov, architektov a veterinárnych lekárov;
  • všeobecný systém uznávania pre ďalšie regulované povolania, napríklad pre učiteľov, prekladateľov a realitných agentov a
  • systém uznávania na základe odbornej praxe, napríklad pre tesárov, čalúnnikov a kozmetičiek.

Viac informácií o uznávaní regulovaných povolaní nájdete na tomto odkaze, alebo v databáze regulovaných povolaní.

Osobitné rámce

Smernica 2005/36/ES sa nevzťahuje na povolania, ktoré sa riadia osobitnými právnymi predpismi, napríklad na námorníkov, štatutárnych audítorov, sprostredkovateľov poistenia a dispečerov leteckej dopravy, právnikov, obchodných zástupcov a niektoré ďalšie povolania v doprave alebo v oblasti zaobchádzania s toxickými látkami. Viac informácií o povolaniach, na ktoré sa vzťahujú osobitné právne predpisy.

Európsky profesijný preukaz (EPP) stanovuje online postup uznávania kvalifikácií pre 5 profesií (zdravotné sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť, fyzioterapeutov, lekárnikov, realitných agentov a horských vodcov).