europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Európsky kvalifikačný rámec

EÚ vyvinula Európsky kvalifikačný rámec (EKR) ako prekladateľský nástroj na uľahčenie porozumenia národným kvalifikáciám a ich porovnávania. EKR sa takto usiluje podporovať cezhraničnú mobilitu vzdelávajúcich sa osôb a pracovníkov a celoživotné vzdelávanie a profesionálny rozvoj v rámci Európy.

Čo je EKR?

EKR je rámec pre všetky typy kvalifikácií pozostávajúci z ôsmich úrovní založených na výsledkoch vzdelávania a slúži ako prekladateľský nástroj medzi rôznymi národnými kvalifikačnými rámcami (NKR). Pomáha zlepšiť transparentnosť, porovnateľnosť a prenosnosť kvalifikácií ľudí a umožňuje porovnávať kvalifikácie z rôznych krajín a inštitúcií.

EKR sa vzťahuje na všetky typy a úrovne kvalifikácií a využívanie výsledkov vzdelávania objasňuje, čo osoba vie, chápe a je schopná robiť. Úroveň sa zvyšuje podľa úrovne spôsobilosti, úroveň 1 je najnižšia a 8 najvyššia. EKR je predovšetkým úzko prepojený s národnými kvalifikačnými rámcami a vďaka tomu poskytuje komplexnú mapu všetkých typov a úrovní kvalifikácií v Európe, ktoré sú čoraz prístupnejšie prostredníctvom kvalifikačných databáz.>

EKR bol zriadený v roku 2008 a neskôr zrevidovaný v roku 2017. Pri revízii sa zachovali hlavné ciele, ktoré spočívajú v zabezpečení transparentnosti a posilnení vzájomnej dôvery v oblasti kvalifikácií v Európe. Členské štáty sa zaviazali ďalej rozvíjať a zefektívňovať EKR v snahe uľahčiť zamestnávateľom, pracovníkom a vzdelávajúcim sa osobám pochopenie národných a medzinárodných kvalifikácií, ako aj kvalifikácií z tretích krajín.

Ktoré krajiny sú do tohto rámca zapojené?

Okrem členských štátov EÚ sa na vykonávaní EKR zúčastňuje 11 krajín, a to Island, Lichtenštajnsko a Nórsko (krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru), Albánsko, Severné Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Turecko (kandidátske krajiny), Bosna a Hercegovina, Kosovo ** (potenciálni kandidáti) a Švajčiarsko.

 

 

  Kto iný je zapojený?

  Poradná skupina pre EKR zriadená v roku 2008 je ústredným fórom pre diskusie medzi Komisiou, zapojenými krajinami a zainteresovanými stranami z oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, zamestnanosti a občianskej spoločnosti. Úlohou poradnej skupiny je zabezpečiť celkovú koherentnosť a podporovať transparentnosť procesu priraďovania kvalifikácií a dôveru v tento proces. Zápisnica a dokumenty zo zasadnutí poradnej skupiny pre EKR sa uverejňujú v Registri expertných skupín Komisie.

  Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) zohrávajú ako európske agentúry dôležitú úlohu pri podpore vykonávania EKR.

  Sieť ENIC/NARIC je sieť národných centier zriadených na poskytovanie priamej podpory inštitúciám a občanom pri uznávaní akademických kvalifikácií.

   Man comparing EQF levels

   EKR spolupracuje s ďalšími európskymi a medzinárodnými nástrojmi podporujúcimi uznávanie kvalifikácií.

   Čo je priraďovací proces?

   V odporúčaní týkajúcom sa EKR sa členské štáty vyzývajú, aby priradili svoje národné kvalifikačné rámce alebo systémy k EKR s cieľom vytvoriť jasný a transparentný vzťah medzi ich národnými kvalifikačnými úrovňami a ôsmimi úrovňami EKR. Členským štátom sa odporúča, aby v prípade potreby preskúmali a aktualizovali priradenie úrovní národných kvalifikačných rámcov alebo systémov k úrovniam EKR.

   Každá krajina, ktorá chce priradiť svoje národné kvalifikačné úrovne k úrovniam EKR musí vypracovať podrobnú priraďovaciu správu, ktorá sa riadi 10 kritériami priraďovania EKR dohodnutými v prílohe III k revidovanému odporúčaniu týkajúcemu sa EKR. Národné priraďovacie správy sa predkladajú poradnej skupine pre EKR, ktorá ich schváli, ak spĺňajú kritériá priraďovania.

   Po priradení národných rámcov k EKR by všetky novo vydané kvalifikácie (napr. osvedčenia, diplomy, dodatky k osvedčeniam, dodatky k diplomom) a/alebo databázy kvalifikácií mali v zásade obsahovať jasný odkaz na príslušnú úroveň EKR a NKR.