Frequently Asked Questions

Europass templates

Čo je Európsky pas zručností?

Európsky pas zručností bol nástroj ponúkaný na portáli Europass do roku 2019. Umožňoval používateľom vytvoriť si zbierku dokumentov v jednom súbore. Európsky pas zručností už nie je v ponuke, registrovaní používatelia Europassu majú teraz možnosť zdieľať dokumenty zo svojej knižnice Europass.

Ako možno opísať digitálne zručnosti?

V profile Europass môžete uvádzať a organizovať svoje digitálne zručnosti. Môžete si vytvoriť zoznam všetkých digitálnych zručností vrátane softvéru a nástrojov, ktoré viete používať, ako aj projektov alebo výsledkov, na ktoré ste hrdí. Môžete opísať nástroje, ktoré používate pri práci alebo štúdiu, ako aj nástroje, ktoré používate vo voľnom čase (napr. sociálne médiá, blogovanie, hranie hier). Svoje zručnosti môžete takisto rozčleniť do rôznych skupín, napríklad vytvoriť skupinu digitálnych nástrojov, ktoré používate pri tvorbe návrhov, alebo zoznam digitálnych zručností, ktoré používate pri práci, alebo dokonca zoznam digitálnych zručností, ktoré by ste si chceli osvojiť.

Ako postupovať pri sebahodnotení jazykových zručností?

V profile Europass môžete vykonať sebahodnotenie jazykových zručností. Sebahodnotenie zručností znamená, že zvážite svoje zručnosti a opíšete ich úroveň. Jazykové zručnosti môžete opísať vyplnením jednoduchej tabuľky na sebahodnotenie vo svojom profile Europass. Prečítajte si jednotlivé opisy v nástroji na sebahodnotenie a vyberte úroveň, ktorá podľa vášho názoru najlepšie vystihuje vaše zručnosti v akomkoľvek jazyku z hľadiska počúvania, čítania, ústnej interakcie, samostatného ústneho prejavu a písomného prejavu. V knižnici Europass si môžete uložiť aj jazykové osvedčenia. Nástroj na sebahodnotenie využíva Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky.

Tabuľku so sebahodnotením z profilu Europass môžete zdieľať a poskytnúť ju tak iným subjektom, napríklad zamestnávateľom alebo inštitúciám vzdelávania alebo odbornej prípravy.

Čo sa stalo s Europass-jazykovým pasom?

Europass-jazykový pas bol vytvorený v roku 2004 ako jeden zo vzorových dokumentov Europassu a slúžil ako nástroj na sebahodnotenie jazykových zručností a kvalifikácií.

V rámci súčasného portálu Europass sa jazykový pas začlenil do profilu Europass ako oddiel s označením Jazykové zručnosti. Aj naďalej môžete vykonať sebahodnotenie jazykových kompetencií na základe Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a podľa potreby informovať o svojich výsledkoch zamestnávateľov alebo vzdelávacie inštitúcie.

Čo je to dodatok k diplomu?

Europass-dodatok k diplomu vám môže pomôcť zrozumiteľne a konzistentne opísať vaše kvalifikácie v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Čo je Europass-dodatok k osvedčeniu?

Europass-dodatok k osvedčeniu vám môže pomôcť zrozumiteľne a konzistentne opísať vaše kvalifikácie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Čo je Europass-mobilita?

Europass-mobilita vám môže pomôcť pri prezentovaní zručností nadobudnutých počas pobytu v inej krajine v rámci mobility.

Europass CV and cover letter editor

V júli 2020 bol spustený nový portál Europass. Môžem aj naďalej používať Europass-životopisy a motivačné listy z predchádzajúceho obdobia?

Ak ste si Europass-životopis alebo motivačný list vytvorili pred júlom 2020, môžete tieto dokumenty importovať do online editora a upravovať ich. Môžete si takisto vytvoriť profil Europass ako registrovaný používateľ a ukladať si dokumenty do knižnice Europass, aby ste k nim mali prístup a mohli ich zdieľať z jedného miesta.

Ako sa ukladá Europass-životopis?

Po vyplnení životopisu sa vám vždy zobrazia dostupné možnosti:

Ako registrovaný používateľ si môžete životopis stiahnuť na lokálne zariadenie alebo ho uložiť do knižnice Europass.

Ako hosť si ho môžete stiahnuť na lokálne zariadenie.

Umožňuje Europass preklad Europass-životopisu a motivačného listu?

Profil Europass, Europass-životopis a motivačný list si môžete vytvoriť v 29 rôznych jazykoch. Europass však nezabezpečuje preklad informácií, ktoré ste už uviedli vo svojom profile alebo dokumentoch.

Môžem si vytvoriť rôzne verzie Europass-životopisu?

Áno, môžete si vytvoriť rôzne verzie Europass-životopisu. Môžete využívať aj rôzne dostupné šablóny grafickej úpravy. Registrovaní používatelia si môžu rozličné verzie uložiť v knižnici Europass. Hostia si môžu rozličné verzie Europass-životopisu stiahnuť a neskôr ich aktualizovať.

Stratil(-a) som svoj Europass-životopis. Čo mám robiť?

Ak používate portál ako hosť, informácie zadané v profile Europass budú k dispozícii 48 hodín od vašej poslednej návštevy.

Ak ste registrovaný používateľ, vaše informácie sa uložia na dlhší čas a svoje Europass-životopisy a motivačné listy si môžete uložiť do svojej knižnice.

Môžem si Europass-životopis prispôsobiť?

Pomocou editora Europass-životopisu môžete podľa potreby pridávať, odstraňovať a upravovať rôzne oddiely životopisu. Oddiely ako „Pracovné skúsenosti“ a „Vzdelávanie a odborná príprava“ možno presúvať, upravovať alebo odstraňovať. V závislosti od vašich potrieb a skúseností si môžete vytvoriť aj prispôsobené oddiely s vlastnými názvami.

Po vyplnení požadovaných oddielov si budete môcť vybrať vhodnú grafickú úpravu životopisu zo zoznamu rôznych šablón. Vzhľad životopisu si tak môžete upraviť vzhľadom na každú prihlášku.

Ako si môžem aktualizovať Europass-životopis online?

Ak ste registrovaný používateľ, môžete si Europass-životopis uložiť v knižnici Europass a kedykoľvek ho upraviť. Ak používate portál ako hosť, môžete svoj Europass-životopis importovať do online editora, vykonať v ňom všetky potrebné zmeny a znova si ho stiahnuť.

Kde si môžem uložiť Europass-životopis?

Europass-životopis si môžete:

  • uložiť v knižnici Europass (len registrovaní používatelia),
  • stiahnuť na lokálne zariadenie (stolový počítač alebo mobilné zariadenie).
V akom formáte si môžem uložiť Europass-životopis?

V súčasnosti si môžete Europass-životopis uložiť ako verziu vo formáte Europass PDF.

Nedarí sa mi pridať si do Europass-životopisu fotografiu.

Skontrolujte, či ste fotografiu nahrali v správnom formáte súboru: PNG, JPG.

Ak je formát súboru správny, uistite sa, že súbor je menší než 20 MB.

Support and Information

Nie som občan Európskej únie. Môžem používať Europass?

Áno, Europass je bezplatný súbor online nástrojov a informácií, ktorý je k dispozícii pre každého bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo krajinu pobytu.

Môže mi Europass pomôcť pri uznaní mojich zručností a kvalifikácií?

Pomocou Europassu môžete zrozumiteľne a konzistentne prezentovať vaše zručnosti, kvalifikácie a skúsenosti. Používaním Europassu vám nevzniká nárok na automatické uznávanie vašich zručností a kvalifikácií ani iné nároky. Profil Europass a dokumenty Europass, napríklad dodatok k diplomu, dodatok k osvedčeniu a Europass-mobilita, vám môžu poslúžiť na to, aby ste mohli vysvetliť svoje zručnosti a kvalifikácie zamestnávateľom, inštitúciám vzdelávania a odbornej prípravy a iným subjektom.

Môžem používať alebo reprodukovať informácie uvedené na webovom sídle Europassu?

Informácie na webovom sídle Europassu môžete používať, ak uvediete zdroj (© Európska únia).

Som nevidiaci alebo mám zrakové postihnutie. Môžem používať Europass-životopis?

Áno, pri vývoji Europassu sa dôsledne venovala pozornosť osobám so zrakovým postihnutím a nevidiacim. Umožňuje používanie podporných technológií a poskytuje alternatívy pre ľudí s takýmto znevýhodnením.

Čo sú národné strediská Europass?

Národné stredisko Europass koordinuje všetky aktivity súvisiace s Europassom vo všetkých krajinách zapojených do iniciatívy Europass. Ide o miesto prvého kontaktu pre všetky osoby a organizácie, ktoré majú záujem používať Europass alebo chcú o ňom získať viac informácií. Môžete sa obrátiť na národné stredisko Europass vo vašej krajine alebo v krajine, v ktorej máte záujem pracovať alebo sa vzdelávať.

Ako získam podporu vo svojej krajine?

Informácie a poradenské služby v rôznych krajinách nájdete na portáli Europass v oddieloch Vzdelávanie v Európe a Práca v Európe. Zo zoznamu vyberte krajinu, ktorá vás zaujíma.

Ak chcete získať ďalšie informácie o Europasse, môžete sa obrátiť na národné stredisko Europass vo vašej krajine.

Ako si overím, akej úrovni európskeho kvalifikačného rámca (EKR) zodpovedá moja kvalifikácia?

Informácie o úrovni EKR môžu byť uvedené vo vašich dokladoch o kvalifikácii (diplom, osvedčenie, výpisy výsledkov štúdia) alebo môžete o túto informáciu požiadať inštitúciu, v ktorej ste študovali.

Čo je európsky kvalifikačný rámec (EKR)?

Európsky kvalifikačný rámec (EKR) je nástroj EÚ, ktorý zabezpečuje lepšiu zrozumiteľnosť kvalifikácií medzi krajinami a systémami. EKR umožňuje porozumieť kvalifikáciám získaným v ktorejkoľvek európskej krajine prostredníctvom jednoduchého systému s ôsmimi úrovňami. Informácie o EKR môžu byť uvedené na vašich kvalifikačných diplomoch, dodatku k diplomu alebo dodatku k osvedčeniu. Informácie o úrovni vašej kvalifikácie podľa EKR môžete uviesť vo svojom životopise a žiadostiach, vďaka čomu budú môcť zamestnávatelia alebo inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy v iných krajinách vašim kvalifikáciám lepšie porozumieť.