Europass pre zamestnanosť a prijímanie pracovníkov

Služby, ktoré Europass ponúka, sú vhodným zdrojom pre odborníkov v oblasti ľudských zdrojov (HR), náborových pracovníkov, náborových manažérov a odborníkov v oblasti poradenstva, ktorí potrebujú prístup k spoľahlivým nástrojom a informáciám, ktoré im pomáhajú porozumieť zručnostiam a kvalifikáciám uchádzačov o zamestnanie.

Zjednodušenie procesu prijímania zamestnancov

Môžete požiadať uchádzačov o zamestnanie, aby si pomocou Europassu ako náborového nástroja vytvorili profil Europass. Používatelia Europassu si môžu vytvoriť profil, ktorý obsahuje prehľad všetkých ich zručností, kvalifikácií a skúseností. Ak si to používatelia želajú, môžu odkaz na svoj profil zdieľať so zamestnávateľmi. Profil vám ako zamestnávateľovi alebo náborovému pracovníkovi umožní zobraziť zručnosti a skúsenosti uchádzačov prezentované zrozumiteľným a štruktúrovaným spôsobom. Prostredníctvom Europassu si môžu uchádzači vytvárať aj životopisy a motivačné listy, ktoré môžu podobne, ako aj ostatné dokumenty z Europassu zdieľať prostredníctvom jedného jednoduchého odkazu.

Okrem toho, ak na portáli Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES) uverejníte voľné pracovné miesto, Europass zobrazí príslušné voľné pracovné miesto tak, aby si ho všimli uchádzači o zamestnanie so zodpovedajúcim profilom zručností.

Rozvoj zamestnancov

Europass sa môže použiť aj na podporu rozvoja zručností vašich súčasných pracovníkov. Europass vám môže pomôcť získať jasný obraz o zručnostiach zamestnancov vo vašej organizácii, čo vám poskytne prehľad o tom, aké sú potreby v oblasti odbornej prípravy a rozvoja. Zamestnanci si môžu vytvoriť a aktualizovať svoj profil Europass tak, aby bol v ňom zaznamenaný ich profesijný rozvoj, úspechy a dosiahnutý pokrok v práci. Keď zavediete vo vašej organizácii Europass, vďaka tomuto bezplatnému a dôveryhodnému nástroju EÚ sa môže uvoľniť jej skrytý ľudský potenciál.

Porozumenie zručnostiam a kvalifikáciám

Europass ponúka aj niekoľko ďalších nástrojov, ktoré vám môžu pomôcť zorientovať sa v zručnostiach a kvalifikáciách, a to aj vtedy, keď sa potrebujete oboznámiť s kvalifikáciami z iných krajín:

  • Dodatok k diplomu vydávajú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Opisuje sa v ňom vysokoškolské vzdelanie (napr. platové triedy, výsledky, inštitúcia) v štandardnom formáte.
  • Europass-dodatok k osvedčeniu vydávajú inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Opisujú sa v ňom odborné kvalifikácie (napr. platové triedy, výsledky, inštitúcia) v štandardnom formáte.
  • V Europass-mobilite sa opisujú medzinárodné skúsenosti a zručnosti získané počas štúdia, práce alebo dobrovoľníckej činnosti v zahraničí.

Tieto doklady môžete v rámci žiadostí o voľné pracovné miesta v budúcnosti požiadať.

Digitálne Europass-certifikáty

Rámec pre digitálne Europass-certifikáty umožňuje vzdelávacím inštitúciám vydávať digitálne kvalifikácie chránené pred neoprávneným zásahom a iné certifikáty o vzdelávaní. Vďaka digitálnym Europass-certifikátom môžu študenti, zamestnávatelia, inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy a iné oprávnené subjekty jednoducho a spoľahlivo overovať pravosť digitálnych certifikátov. Sú prostriedkom na potvrdenie pravosti kvalifikácií uchádzačov a zamestnancov. Digitálne Europass-certifikáty sú z právneho hľadiska rovnocenné osvedčeniam v papierovej podobe v celej Európskej únii. Všetky zložky príslušnej infraštruktúry sú otvorené a bezplatné. Prečítajte si viac o digitálnych Europass-certifikátoch.

Pomôžte nám pri propagácii Europassu!

Cieľom Európskej komisie je zabezpečiť, aby sa Europass stal cennou službou, ktorú budú bežne využívať zamestnávatelia, náboroví pracovníci a organizáciami pre rozvoj zamestnancov.

Obráťte sa na nás e-mailom, ak nám chcete poskytnúť spätnú väzbu alebo máte otázky o Europasse.

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Staff development

Europass can also be used to support the skills development of your current workforce. Europass can help you get a clear picture of the skills of employees in your organisation, which will give you a great insight into your training and development needs. Employees can build and update their Europass profile to keep a record of their professional development, achievements and progress at work. Implementing Europass in your organisation can unlock the hidden human potential of your organisation by using a free and trustworthy EU tool.

 

Europass Digital Credentials 

The Europass Digital Credentials framework allows education institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. They offer a way for you to confirm the authenticity of the qualifications of applicants and staff. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Read more about Europass Digital Credentials.

Help in promoting Europass!

The European Commission aims to make Europass a valued and widely used service among employers, recruiters and staff development organisations.

Contact via email for feedback or questions on Europass.

Understanding Skills and Qualifications

Europass also offers a number of other tools that can help you understand skills and qualifications, including when you need to understand qualifications from other countries:

  • The Diploma Supplement is issued by higher education institutions and describes higher education qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Certificate Supplement is issued by vocational education and training (VET) institutions and describes vocational qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Mobility describes international experiences and skills developed while students are studying, working or volunteering abroad.

You can ask for these documents as part of applications for future vacancies.