Europass pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Europass je cenným nástrojom pre študentov a absolventov, ako aj pre inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy v Európe. Platformu Europass, ktorá ponúka súbor bezplatných online nástrojov a informácií o celoživotnom vzdelávaní a rozvoji kariéry, spravuje Európska komisia.

Európsky nástroj na plánovanie kariéry a štúdií

Europass je viacjazyčný nástroj, ktorý študentom – súčasným či budúcim – umožní dokumentovať všetky ich zručnosti, kvalifikácie a skúsenosti na jednom mieste. Používatelia Europassu si môžu prostredníctvom tohto zabezpečeného online nástroja vytvoriť svoj osobný profil, v ktorom si stanovia svoje ciele a do ktorého si budú ukladať doklady o svojom vzdelávaní a výsledkoch.

Študenti môžu tento profil používať aj počas svojich štúdií a zaznamenávať si tam svoje projekty, výsledky a pokrok.

Budúci študenti môžu prostredníctvom Europassu zdieľať svoj profil, životopis a iné dokumenty s inými osobami a jasným spôsobom tak prezentovať svoje zručnosti, kvalifikácie a skúsenosti.

Europass ponúka aj niekoľko ďalších nástrojov, ktoré študentom pomáhajú prezentovať ich zručnosti a kvalifikácie.

  • Dodatok k diplomu, ktorý vydávajú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ponúka užitočné informácie o vysokoškolskom vzdelaní (napr. známky, výsledky, inštitúcia) v štandardnom formáte.
  • Europass-dodatok k osvedčeniu, ktorý vydávajú inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy (OVP), ponúka užitočné informácie o odbornom vzdelávaní (napr. známky, výsledky, inštitúcia) v štandardnom formáte.
  • Europass-mobilita opisuje medzinárodné skúsenosti a zručnosti, ktoré študenti získali počas štúdia, práce alebo dobrovoľníckej činnosti v zahraničí.

Informácie o štúdiu a vzdelávaní v Európe

Europass poskytuje celú škálu informácií v 29 jazykoch, vďaka ktorým si študenti a vzdelávajúce sa osoby môžu naplánovať vzdelávanie, kariéru a mobilitu.

Inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy majú takisto prístup k informáciám o:

Na portáli Europass možno nájsť aj stránky venované jednotlivým krajinám, ktoré obsahujú informácie o službách poskytovaných na európskej a vnútroštátnej úrovni, ako aj o vzdelávaní a práci v Európe.

Digitálne Europass-certifikáty

Rámec digitálnych Europass-certifikátov umožňuje vzdelávacím inštitúciám vydávať digitálne kvalifikácie a iné certifikáty o vzdelávaní, ktoré sú chránené pred neoprávneným zásahom. Vďaka digitálnym Europass-certifikátom môžu vzdelávajúce sa osoby, zamestnávatelia, inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy a iné oprávnené subjekty jednoducho a spoľahlivo overovať pravosť digitálnych certifikátov. Digitálne Europass-certifikáty sú z právneho hľadiska rovnocenné osvedčeniam v papierovej podobe v celej Európskej únii. Všetky zložky príslušnej infraštruktúry sú otvorené a bezplatné. Viac informácií o tom, ako sa zapojiť

Propagácia Europassu

Európska komisia spolupracuje so zúčastnenými krajinami, zainteresovanými stranami a odborníkmi v celej EÚ s cieľom rozvíjať a propagovať Europass. Používanie Europassu zo strany inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj tvorcov politík a odborníkov je veľmi dôležité, pretože pomáha rôznym cieľovým skupinám a ukazuje, že Europass je možné prispôsobiť rôznym potrebám.

Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky v súvislosti s Europassom, kontaktujte nás.

Information on studying and learning in Europe

Europass offers a variety of information, in 29 languages, for students and learners to plan their learning, career and mobility.

Education and training institutions can also access information on:

Europass also offers country pages with information on European and national-level services, information on learning and working in Europe.

Man sitting next to a laptop and a suitcase, and reading a book

Europass Digital Credentials

The Europass Digital Credentials framework allows institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Find out more about how you can get involved

Promoting Europass

The European Commission is working with participating countries, stakeholders and experts across the EU to develop and promote Europass. Education and training institutions, as well as policymakers and experts, play a key role in using Europass to help diverse audiences and show the potential for Europass to adapt to different needs.

Contact us for feedback or questions on Europass.