europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Opis ôsmich úrovní EKR

Všetkých 8 úrovní je vymedzených skupinou deskriptorov výsledkov vzdelávania zodpovedajúcich kvalifikáciám na danej úrovni v ktoromkoľvek kvalifikačnom systéme.

Výsledky vzdelávania vymedzeného z hľadiska: 

Vedomosti: V kontexte EKR sa vedomosti opisujú ako teoretické a/alebo faktické.

Zručnosti: V kontexte EKR sa zručnosti opisujú ako kognitívne (zahrňujúce logické, intuitívne a kreatívne myslenie) a praktické (zahrňujúce manuálnu zručnosť a používanie rôznych metód, materiálov, prostriedkov a nástrojov).

Zodpovednosť a samostatnosť: V kontexte EKR sa zodpovednosť a samostatnosť opisujú ako schopnosť vzdelávajúcej sa osoby uplatňovať svoje vedomosti a zručnosti samostatne a zodpovedne.

  Súlad s kvalifikačným rámcom pre európsky priestor vysokoškolského vzdelávania

  Kvalifikačný rámec pre európsky priestor vysokoškolského vzdelávania poskytuje deskriptory troch cyklov, na ktorých sa dohodli ministri zodpovední za vysokoškolské vzdelávanie na svojom zasadnutí v máji 2005 v Bergene v rámci bolonského procesu. Každý deskriptor cyklu je všeobecným opisom charakteristických očakávaní výsledkov a schopností viažucich sa na kvalifikácie, ktoré predstavujú koniec príslušného cyklu.

  1.    Ide o deskriptor krátkeho cyklu vytvoreného na základe spoločnej iniciatívy pre kvalitu ako súčasť bolonského procesu (môže to byť v rámci prvého cyklu alebo v spojení s ním), ktorý zodpovedá výsledkom vzdelávania na úrovni 5 EKR.

  2.    Deskriptor prvého cyklu zodpovedá výsledkom vzdelávania na úrovni 6 EKR.

  3.    Deskriptor druhého cyklu zodpovedá výsledkom vzdelávania na úrovni 7 EKR.

  4.    Deskriptor tretieho cyklu zodpovedá výsledkom vzdelávania na úrovni 8 EKR.