europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Walidacja uczenia się pozaformalnego i nieformalnego

Unia Europejska wspiera działania zapewniające widoczność i podkreślające wartość umiejętności nabytych poprzez uczenie się pozaformalne i nieformalne. Walidacja umiejętności to sposób na umożliwienie wykorzystania pełnego wachlarza swoich umiejętności na potrzeby kariery zawodowej lub dalszej nauki.

Na czym polega pozaformalne i nieformalne uczenie się?

Ludzie uczą się na wiele sposobów i w najróżniejszych kontekstach poza formalnymi strukturami kształcenia i szkolenia. Umiejętności można rozwijać podczas wykonywania codziennych czynności, nawet jeśli nauka nie była początkowo głównym celem ani zamiarem.

  • Uczenie się pozaformalne to zazwyczaj uczenie się zorganizowane (np. szkolenie wewnątrzzakładowe).
  • Uczenie się nieformalne odbywa się zazwyczaj w ramach różnorodnych działań (np. umiejętności cyfrowe rozwijane w czasie wolnym).

 

Na czym polega walidacja uczenia się pozaformalnego i nieformalnego?

Umiejętności rozwijane w ramach uczenia się pozaformalnego i nieformalnego mogą stanowić wielką zaletę. Jak jednak sprawić, by były one widoczne i cenione?

Proces walidacji umiejętności umożliwia danej osobie identyfikację, dokumentację, ocenę i certyfikację jej umiejętności. Proces ten może prowadzić do uzyskania częściowej lub pełnej kwalifikacji. Może to zwiększyć szanse tej osoby na rynku pracy i otworzyć przed nią nowe możliwości zawodowe. Może również zapewnić jej lepszy dostęp do dalszego kształcenia i szkolenia oraz zwolnić ją z konieczności zaliczenia niektórych części modułu szkoleniowego lub programu studiów.

Walidacja zwiększa włączenie społeczne i może wzmocnić pozycję społeczną tych, którzy się na nią decydują – w tym również osób wcześnie kończących naukę, osób bezrobotnych czy też osób dorosłych i obywateli państw trzecich o niskich kwalifikacjach – poprzez lepsze wyeksponowanie ich umiejętności.

Young woman holding a colour palette

Na czym polega rola państw członkowskich i instytucji UE?

W zaleceniu z 2012 r. dotyczącym walidacji zachęca się kraje UE, by do 2018 r. wprowadziły krajowe regulacje dotyczące walidacji. Regulacje te powinny umożliwić zainteresowanym osobom zwiększenie widoczności i wartości wiedzy i umiejętności zdobytych przez nie poza formalnymi ramami kształcenia i szkolenia: w miejscu pracy, w domu lub w ramach wolontariatu. Komisja Europejska i Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) wspierają państwa członkowskie w tym procesie.

Europejskie wytyczne w sprawie walidacji zapewniają decydentom i zainteresowanym stronom strategiczne i praktyczne doradztwo w zakresie wdrażania systemu walidacji. Na przykładach dobrych praktyk i poprzez analizy tematyczne europejski spis pokazuje, w jaki sposób walidację stosuje się na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w Europie. Wspomniane wytyczne oraz spis wspierają dialog między wszystkimi zainteresowanymi stronami w ich nieustannych działaniach na rzecz rozwoju walidacji w Europie.

Poszczególne kraje przedstawiają jednorazowe sprawozdania grupie doradczej Europass na temat ich reakcji politycznej na zalecenia. W sprawozdaniach omawiane są poczynione postępy, a także aktualne wyzwania.

Grupa doradcza ds. europejskich ram kwalifikacji (ERK) monitoruje wdrażanie zalecenia Rady. Protokoły posiedzeń i dokumenty robocze są dostępne w Rejestrze grup ekspertów Komisji.