Europass – zatrudnienie i rekrutacja

Usługi, jakie oferuje Europass, stanowią cenne wsparcie dla specjalistów w dziedzinie zasobów ludzkich, osób zajmujących się rekrutacją, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zatrudnianie pracowników oraz doradców zawodowych. Wszyscy oni potrzebują bowiem dostępu do wiarygodnych narzędzi i informacji, które pomogą im zrozumieć umiejętności i kwalifikacje kandydatów do pracy.

Uproszczenie procesu rekrutacji

Jeśli odpowiadasz za rekrutację, możesz używać Europassu jako narzędzia rekrutacji – możesz poprosić kandydatów o utworzenie profilu Europass. Użytkownicy serwisu Europass mogą utworzyć profil, który będzie zawierać opis wszystkich ich umiejętności i kwalifikacji oraz zdobytego doświadczenia. Link do swojego profilu mogą następnie udostępnić pracodawcom. Jeśli jesteś pracodawcą lub zajmujesz się rekrutacją, uzyskasz w takim przypadku dostęp do informacji o umiejętnościach i doświadczeniu kandydatów przedstawionych w sposób zrozumiały i uporządkowany. Za pomocą Europassu osoby ubiegające się o pracę mogą również tworzyć CV i listy motywacyjne oraz udostępniać je, wraz z innymi dokumentami zapisanymi w serwisie Europass, za pośrednictwem jednego prostego linku.

Jeśli zamieścisz ogłoszenie o wakacie na stronach portalu Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES), Europass sprawi, że wyświetli się ono osobom poszukującym pracy, które posiadają potrzebne Ci umiejętności.

Rozwój kadry

Możesz również użyć Europassu do wspierania rozwoju umiejętności kadry pracowniczej. Europass pomoże Ci uzyskać jasny obraz umiejętności Twoich pracowników, co pozwoli Ci przeanalizować potrzeby w zakresie szkoleń i rozwoju. Pracownicy mogą budować i aktualizować swoje profile Europass, aby dokumentować w ten sposób swój rozwój zawodowy oraz osiągnięcia i postępy. Jeśli zdecydujesz się używać Europassu – bezpłatnego i wiarygodnego narzędzia sygnowanego przez UE – pomoże Ci to odkryć ukryty potencjał pracowników Twojej firmy lub organizacji.

Zrozumienie umiejętności i kwalifikacji

Europass oferuje również szereg innych narzędzi, które pomogą Ci zrozumieć umiejętności i kwalifikacje kandydatów i pracowników, w tym także zdobyte i uzyskane w innych krajach:

  • Suplement do dyplomu jest wydawany przez uczelnie wyższe i przedstawia w standardowej formie kwalifikacje uzyskane w ramach kształcenia na poziomie wyższym (tytuł, osiągnięcia, uczelnia itp.).
  • Suplement Europass do świadectwa jest wydawany przez placówki kształcenia i szkolenia zawodowego i przedstawia w standardowej formie kwalifikacje zawodowe (uzyskane uprawnienia, osiągnięcia, placówka itp.).
  • Dokument Europass-Mobilność zawiera opis doświadczenia i umiejętności zdobytych podczas nauki, pracy lub wolontariatu za granicą.

Kandydatów, którzy będą ubiegali się o wakaty w przyszłości, możesz poprosić o udostępnienie Ci tych dokumentów.

Cyfrowe poświadczenia Europass

Ramy w sprawie cyfrowych poświadczeń Europass umożliwiają instytucjom oświatowym wydawanie cyfrowych, zabezpieczonych przed fałszowaniem poświadczeń kwalifikacji i innych efektów nauki. Dzięki poświadczeniom cyfrowym Europass osoby uczące się, pracodawcy, placówki oświatowe i inne uprawnione organy dysponują prostym i godnym zaufania sposobem sprawdzenia autentyczności poświadczeń cyfrowych. Poświadczenia te umożliwiają potwierdzenie autentyczności kwalifikacji kandydatów i pracowników. Poświadczenia cyfrowe Europass są w całej Unii Europejskiej uznawane za prawnie równoważne świadectwom papierowym, a wszystkie elementy infrastruktury są otwarte i bezpłatne. Dowiedz się więcej o poświadczeniach cyfrowych Europass.

Pomóż w promowaniu Europassu!

Komisja Europejska pragnie, aby Europass był serwisem cenionym i powszechnie używanym przez pracodawców i osoby odpowiedzialne za rekrutację oraz organizacje działające w obszarze rozwoju pracowników.

W przypadku wszelkich pytań i uwag dotyczących systemu Europass prosimy o kontakt.

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Staff development

Europass can also be used to support the skills development of your current workforce. Europass can help you get a clear picture of the skills of employees in your organisation, which will give you a great insight into your training and development needs. Employees can build and update their Europass profile to keep a record of their professional development, achievements and progress at work. Implementing Europass in your organisation can unlock the hidden human potential of your organisation by using a free and trustworthy EU tool.

 

Europass Digital Credentials 

The Europass Digital Credentials framework allows education institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. They offer a way for you to confirm the authenticity of the qualifications of applicants and staff. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Read more about Europass Digital Credentials.

Help in promoting Europass!

The European Commission aims to make Europass a valued and widely used service among employers, recruiters and staff development organisations.

Contact via email for feedback or questions on Europass.

Understanding Skills and Qualifications

Europass also offers a number of other tools that can help you understand skills and qualifications, including when you need to understand qualifications from other countries:

  • The Diploma Supplement is issued by higher education institutions and describes higher education qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Certificate Supplement is issued by vocational education and training (VET) institutions and describes vocational qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Mobility describes international experiences and skills developed while students are studying, working or volunteering abroad.

You can ask for these documents as part of applications for future vacancies.