Europass – kształcenie i szkolenie

Europass jest cennym narzędziem zarówno dla uczniów, studentów i absolwentów, jak i dla europejskich instytucji edukacyjnych i szkoleniowych. Platformą Europass, która oferuje szereg bezpłatnych narzędzi internetowych oraz informacji na temat uczenia się przez całe życie i rozwoju kariery zawodowej, zarządza Komisja Europejska.

Europejskie narzędzie zarządzania karierą zawodową i nauką

Europass to wielojęzyczne narzędzie, które umożliwia uczniom i studentom – obecnym i przyszłym – udokumentowanie w jednym miejscu wszystkich swoich umiejętności i kwalifikacji oraz zdobytego doświadczenia. Użytkownicy mogą utworzyć na zabezpieczonej platformie internetowej Europass osobisty profil, który pozwoli im określić swoje cele i zapisać informacje o dotychczasowej nauce i jej wynikach.

Z profilu można korzystać również w trakcie nauki czy studiów, gdyż umożliwia on przechowywanie informacji o projektach, osiągnięciach i postępach.

Osoby, które dopiero planują dalszą naukę czy studia, mogą za pośrednictwem serwisu Europass udostępniać instytucjom oświatowym swój profil, życiorys i inne dokumenty, aby w sposób jasny przedstawić swoje umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie.

Europass oferuje również szereg innych narzędzi, przy pomocy których instytucje oświatowe mogą pomóc uczniom i studentom w przedstawieniu zdobytych przez nich umiejętności i kwalifikacji:

  • Suplement do dyplomu jest wydawany przez uczelnie wyższe i zawiera przydatne informacje w standardowej formie na temat kwalifikacji uzyskanych w ramach kształcenia na poziomie wyższym (tytuł, osiągnięcia, uczelnia itp.).
  • Suplement Europass do świadectwa jest wydawany przez placówki kształcenia i szkolenia zawodowego i zawiera przydatne informacje w standardowej formie na temat kwalifikacji zawodowych (uzyskane uprawnienia, osiągnięcia, placówka itp.).
  • Dokument Europass-Mobilność zawiera opis doświadczenia i umiejętności zdobytych podczas nauki, pracy lub wolontariatu za granicą.

Informacje na temat nauki i studiów w Europie

Europass jest kopalnią informacji w 29 językach dla studentów i osób uczących się. Informacje te mogą im pomóc w planowaniu nauki, kariery zawodowej i okresów mobilności.

Instytucje edukacyjne i szkoleniowe znajdą tu również informacje na temat:

Europass obejmuje także strony krajowe z informacjami na temat usług wsparcia na poziomie europejskim i krajowym oraz na temat uczenia się i pracy w Europie.

Cyfrowe poświadczenia Europass

Ramy w sprawie cyfrowych poświadczeń Europass umożliwiają instytucjom wydawanie cyfrowych, zabezpieczonych przed fałszowaniem poświadczeń kwalifikacji i innych efektów nauki. Dzięki poświadczeniom cyfrowym Europass osoby uczące się, pracodawcy, placówki oświatowe i inne uprawnione organy dysponują prostym i godnym zaufania sposobem sprawdzenia autentyczności poświadczeń cyfrowych. Poświadczenia cyfrowe Europass są w całej Unii Europejskiej uznawane za prawnie równoważne świadectwom papierowym, a wszystkie elementy infrastruktury są otwarte i bezpłatne. Dowiedz się, jak możesz się zaangażować.

Promowanie systemu Europass

Komisja Europejska rozwija i promuje Europass we współpracy z krajami uczestniczącymi, zainteresowanymi stronami i ekspertami w całej UE. Dzięki kluczowej roli instytucji edukacyjnych i szkoleniowych oraz osób kształtujących politykę i ekspertów narzędzia Europass wspomagają różnorodne grupy użytkowników. Wyraźny staje się również potencjał dostosowywania systemu Europass do różnego rodzaju potrzeb.

W przypadku wszelkich pytań i uwag dotyczących systemu Europass prosimy o kontakt.

Information on studying and learning in Europe

Europass offers a variety of information, in 29 languages, for students and learners to plan their learning, career and mobility.

Education and training institutions can also access information on:

Europass also offers country pages with information on European and national-level services, information on learning and working in Europe.

Man sitting next to a laptop and a suitcase, and reading a book

Europass Digital Credentials

The Europass Digital Credentials framework allows institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Find out more about how you can get involved

Promoting Europass

The European Commission is working with participating countries, stakeholders and experts across the EU to develop and promote Europass. Education and training institutions, as well as policymakers and experts, play a key role in using Europass to help diverse audiences and show the potential for Europass to adapt to different needs.

Contact us for feedback or questions on Europass.