europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Validering av ikke-formell og uformell læring

EU støtter tiltak for å synliggjøre og verdsette ferdigheter tilegnet gjennom ikke-formell og uformell læring. Denne type ferdigheter bør valideres på en måte som gjør at de kan utnyttes i videre utdanning og karriere.

Hva er ikke-formell og uformell læring?

Det er mange forskjellige måter å lære på, også utenfor formelle strukturer for utdanning og opplæring. Du kan utvikle ferdigheter som et biprodukt av daglige aktiviteter som i utgangspunktet ikke er rettet inn mot læring.

  • Ikke-formell læring er vanligvis en form for strukturert læring (f.eks. bedriftsintern kursvirksomhet)
  • Uformell læring skjer spontant i forbindelse med forskjellige aktiviteter (f.eks. digitale ferdigheter utviklet gjennom fritidsaktiviteter)

 

Hva er validering av ikke-formell og uformell læring?

Ferdigheter utviklet gjennom ikke-formell og uformell læring kan være av stor verdi. Men hvordan kan de bli synliggjort og verdsatt?

Validering av ferdigheter er en prosess som går ut på å identifisere, dokumentere, vurdere og attestere ferdigheter. Prosessen kan føre til at du oppnår en kvalifikasjon eller delkvalifikasjon som gjør deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet og åpner opp nye jobbmuligheter. Validering kan også gi adgang til videre utdanning og opplæring eller gi rett til fritak fra visse deler av en opplæringsmodul eller et studium.

For unge som ikke har fullført skolen, arbeidsløse, lavtutdannede og innvandrere kan validering fremme sosial inkludering ved å synliggjøre ferdighetene deres.

Young woman holding a colour palette

Hva er medlemsstatenes og EU-institusjonens rolle?

I en rådsrekommandasjon om validering fra 2012 ble medlemsstatene oppfordret til å innføre nasjonale valideringsordninger innen 2018. Ordningene skulle gjøre det mulig å få anerkjent ferdigheter og kunnskap tilegnet utenfor formell utdanning og opplæring, blant annet i jobben, hjemme og gjennom frivillig arbeid. Europakommisjonen og Det europeiske senteret for utvikling av yrkesrettet opplæring (Cedefop) støtter medlemsstatene i denne prosessen.

De europeiske retningslinjene for validering gir beslutningstakere og andre involverte veiledning og råd om hvordan slik validering kan omsettes i praksis. Den europeiske valideringsfortegnelsen, som er basert på god praksis og tematisk analyse, viser hvordan validering skjer på nasjonalt, regionalt og lokalt plan i Europa. Retningslinjene og fortegnelsen fremmer dialog mellom alle involverte parter i den pågående innsatsen for å utvikle validering i Europa.

Landene legger fram rapporter til den rådgivende gruppen for Europass om tiltak de treffer for å gjennomføre rekommandasjonen. Rapportene drøfter både resultater oppnådd så langt og gjenstående utfordringer.

Gjennomføringen av rekommandasjonen følges opp av EQF Advisory Group. Referater og dokumenter fra møtene finnes i registeret over ekspertgrupper i Kommisjonen.