Europass for ansettelse og rekruttering

Europass er en nyttig ressurs for alle som har ansvar for ansettelse og rekruttering eller jobber med rådgivning og arbeidsformidling og trenger pålitelige verktøy og informasjon for å forstå jobbsøkeres ferdigheter og kvalifikasjoner.

En forenklet rekrutteringsprosess

Europass kan brukes som et rekrutteringsverktøy der jobbsøkerne bes opprette en Europass-profil. En Europass-profil gir en oversikt over brukerens ferdigheter, kvalifikasjoner og erfaring. Brukere som ønsker det, kan dele en lenke til profilen sin med potensielle arbeidsgivere. I profilen vil arbeidsgiveren eller den som har ansvar for rekrutteringen se en klar og velstrukturert presentasjon av kandidatens ferdigheter og erfaring. Søkerne kan også opprette CV og følgebrev i Europass og dele dette og andre dokumenter via én enkelt lenke.

Hvis stillingen utlyses på EURES-portalen vil Europass dessuten gjøre jobbsøkere med matchende kompetanse oppmerksomme på den.

Personalutvikling

Europass kan også brukes til å støtte nåværende ansattes kompetanseutvikling. Med Europass kan du få et klart bilde av dine ansattes kompetanse, og dermed en god oversikt over opplærings- og utviklingsbehov. De ansatte kan opprette og jevnlig oppdatere sin Europass-profil for å ha en god oversikt over sin profesjonelle utvikling og fremdrift i jobben. Europass er et gratis og pålitelig EU-verktøy du kan bruke til å frigjøre dine ansattes skjulte potensial.

Forståelse av ferdigheter og kvalifikasjoner

Europass tilbyr også en rekke andre verktøy som bidrar til å forklare ferdigheter og kvalifikasjoner, også fra andre land:

  • Vitnemålstillegg utstedes av institusjoner for høyere utdanning og beskriver kvalifikasjoner fra høyere utdanning (karakterer, resultater, opplysninger om institusjonen) i et standardformat.
  • Eksamensbevistillegg utstedes av institusjoner for yrkesutdanning og opplæring og beskriver yrkeskvalifikasjoner (karakterer, resultater, opplysninger om institusjonen) i et standardformat.
  • Mobilitetsbevis beskriver internasjonal erfaring og ferdigheter en person har tilegnet seg i forbindelse med studier, arbeid og frivillig innsats i utlandet.

Du kan be om at disse dokumentene vedlegges søknaden neste gang en ledig stilling utlyses.

Digitale Europass-referanser

Under rammeverket for digitale Europass-referanser kan utdanningsinstitusjoner utstede digitale referanser som er sikret mot forfalskning, som bevis på kvalifikasjoner og annen læring. Med digitale Europass-referanser kan lærende, arbeidsgivere, utdannings- og opplæringsinstitusjoner og andre instanser enkelt og pålitelig kontrollere ektheten av digitale dokumenter. Det gjør det mulig å sjekke at søkernes og de ansattes kvalifikasjoner er ekte. Digitale Europass-referanser har samme juridiske verdi som papirbaserte eksamensbevis i hele EU, og infrastrukturen er åpen og gratis. Les mer om Digitale Europass-referanser.

Hjelp oss med å gjøre Europass bedre kjent!

Europakommisjonen har som mål å gjøre Europass til en verdsatt og utbredt tjeneste blant arbeidsgivere og organisasjoner innen rekruttering og arbeidsformidling.

Ta kontakt på epost for tilbakemelding eller spørsmål om Europass.

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Staff development

Europass can also be used to support the skills development of your current workforce. Europass can help you get a clear picture of the skills of employees in your organisation, which will give you a great insight into your training and development needs. Employees can build and update their Europass profile to keep a record of their professional development, achievements and progress at work. Implementing Europass in your organisation can unlock the hidden human potential of your organisation by using a free and trustworthy EU tool.

 

Europass Digital Credentials 

The Europass Digital Credentials framework allows education institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. They offer a way for you to confirm the authenticity of the qualifications of applicants and staff. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Read more about Europass Digital Credentials.

Help in promoting Europass!

The European Commission aims to make Europass a valued and widely used service among employers, recruiters and staff development organisations.

Contact via email for feedback or questions on Europass.

Understanding Skills and Qualifications

Europass also offers a number of other tools that can help you understand skills and qualifications, including when you need to understand qualifications from other countries:

  • The Diploma Supplement is issued by higher education institutions and describes higher education qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Certificate Supplement is issued by vocational education and training (VET) institutions and describes vocational qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Mobility describes international experiences and skills developed while students are studying, working or volunteering abroad.

You can ask for these documents as part of applications for future vacancies.