Europass for utdanning og opplæring

Europass er en verdifull ressurs for studenter og nyutdannede og for utdannings- og opplæringsinstitusjoner i Europa. Europass-plattformen er et sett med gratis nettverktøy og informasjon om livslang læring og karriereutvikling som forvaltes av Europakommisjonen.

Et europeisk verktøy for planlegging av karriere og studier

Europass er et flerspråklig verktøy som studenter kan bruke til å dokumentere alt de har av ferdigheter, kvalifikasjoner og erfaring på ett sted. Brukerne kan opprette en personlig profil i et sikkert nettverktøy der de identifiserer sine mål og holder oversikt over læring og resultater.

Studentene kan bruke profilen sin til fortløpende å dokumentere sine prosjekter, resultater og fremdrift i studiene.

Studenter som søker om opptak kan dele sin profil, CV og andre dokumenter via Europass for å formidle sine ferdigheter, kvalifikasjoner og erfaring.

Andre Europass-verktøy som kan hjelpe studentene med å formidle sine ferdigheter og kvalifikasjoner omfatter:

  • Vitnemålstillegg utstedes av institusjoner for høyere utdanning og gir nyttig informasjon om kvalifikasjoner fra høyere utdanning (karakterer, resultater, opplysninger om institusjonen) i et standardformat.
  • Eksamensbevistillegg utstedes av institusjoner for yrkesutdanning og opplæring og gir nyttig informasjon om yrkeskvalifikasjoner (karakterer, resultater, opplysninger om institusjonen) i et standardformat.
  • Mobilitetsbevis beskriver internasjonal erfaring og ferdigheter studentene har tilegnet seg i forbindelse med studier, arbeid og frivillig innsats i utlandet.

Informasjon om studier og læring i Europa

Europass gir informasjon på 29 forskjellige språk som hjelper studenter og lærendemed å planlegge sin læring, karriere og mobilitet.

Utdannings- og opplæringsinstitusjoner har også tilgang til informasjon om:

Europass tilbyr også land-spesifikke sider der du finner informasjon om europeiske og nasjonale tjenester og om læring og arbeid i Europa.

Digitale Europass-referanser

Under rammeverket for digitale Europass-referanser kan utdanningsinstitusjoner utstede digitale referanser som er sikret mot forfalskning, som bevis på kvalifikasjoner og annen læring. Med digitale Europass-referanser kan lærende, arbeidsgivere, utdannings- og opplæringsinstitusjoner og andre instanser enkelt og pålitelig kontrollere ektheten av digitale dokumenter. Digitale Europass-referanser har samme juridiske verdi som papirbaserte eksamensbevis i hele EU, og infrastrukturen er åpen og gratis. Finn ut mer om hvordan du kan delta

Europass for alle

Europakommisjonen samarbeider med deltakende land, interessenter og eksperter i hele EU om å utvikle og fremme Europass. Utdannings- og opplæringsinstitusjoner, beslutningstakere og eksperter spiller en nøkkelrolle når det gjelder forskjellige målgruppers bruk av Europass og muligheten for å tilpasse Europass for ulike behov.

Kontakt oss for tilbakemelding eller spørsmål om Europass.

Information on studying and learning in Europe

Europass offers a variety of information, in 29 languages, for students and learners to plan their learning, career and mobility.

Education and training institutions can also access information on:

Europass also offers country pages with information on European and national-level services, information on learning and working in Europe.

Man sitting next to a laptop and a suitcase, and reading a book

Europass Digital Credentials

The Europass Digital Credentials framework allows institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Find out more about how you can get involved

Promoting Europass

The European Commission is working with participating countries, stakeholders and experts across the EU to develop and promote Europass. Education and training institutions, as well as policymakers and experts, play a key role in using Europass to help diverse audiences and show the potential for Europass to adapt to different needs.

Contact us for feedback or questions on Europass.