Europass voor onderwijs en opleiding

Europass is een nuttig hulpmiddel voor leerlingen, studenten, afgestudeerden en onderwijs- en opleidingsinstellingen in Europa. De Europese Commissie beheert het Europass-platform dat gratis online-tools en informatie over een leven lang leren en loopbaanontwikkeling biedt.

De Europese tool voor het beheer van carrière en studie

Europass is een meertalige tool waarmee (toekomstige) leerlingen of studenten hun vaardigheden, kwalificaties en ervaring op één plaats kunnen documenteren. De gebruikers van Europass kunnen de beveiligde online-tool gebruiken om een profiel aan te maken, daarin hun doelstellingen aan te geven en hun leerervaringen en resultaten bij te houden.

Leerlingen en studenten kunnen hun profiel tijdens hun opleiding of studie ook gebruiken om hun projecten, resultaten en vorderingen bij te houden.

Toekomstige leerlingen en studenten kunnen hun profiel, cv’s en andere documenten via Europass delen en u op die manier op de hoogte brengen van hun vaardigheden, kwalificaties en ervaring.

Europass biedt ook andere tools waarmee leerlingen en studenten hun vaardigheden en kwalificaties kunnen meedelen:

  • Het diplomasupplement wordt afgegeven door instellingen voor hoger onderwijs en geeft in een standaardformaat nuttige informatie over onderwijsresultaten (graad, resultaten, instelling enz.)
  • Het Europass-certificaatsupplement wordt afgegeven door instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding en geeft in een standaardformaat nuttige informatie over kwalificaties (graad, resultaten, instelling enz.)
  • Onder de kop mobiliteit staat welke ervaring en vaardigheden leerlingen en studenten hebben opgedaan bij onderwijs en betaald of vrijwilligerswerk in het buitenland.

Informatie over studeren en leren in Europa

Europass biedt uitgebreide informatie in 29 talen waarmee elke leerling en student en iedereen die een opleiding volgt zijn onderwijs, carrière en mobiliteit kan plannen.

Onderwijs- en opleidingsinstellingen vinden hier ook informatie over:

Europass bevat ook landspecifieke pagina’s met informatie over Europese en nationale diensten, en leren en werken in Europa.

Digitale credentials Europass

Het kader voor digitale credentials van Europass biedt instellingen de mogelijkheid om digitale, onvervalsbare kwalificaties en andere credentials af te geven. Met de digitale credentials van Europass kunnen leerlingen, studenten, onderwijs- en opleidingsinstellingen en andere bevoegde instanties op een eenvoudige en betrouwbare manier de authenticiteit van digitale credentials controleren. Digitale credentials van Europass zijn in de hele Europese Unie juridisch gelijkwaardig aan papieren getuigschriften, en alle onderdelen van de infrastructuur zijn open en gratis. Lees meer over de mogelijkheden van digitale credentials

Bevordering van Europass

De Europese Commissie werkt samen met de deelnemende landen, belanghebbenden en deskundigen in de hele EU om Europass te ontwikkelen en te bevorderen. Onderwijs- en opleidingsinstellingen, maar ook beleidsmakers en deskundigen die Europass gebruiken om verschillende doelgroepen te helpen, laten duidelijk zien dat Europass breed inzetbaar is.

Neem contact op als u vragen of opmerkingen over Europass heeft.

Information on studying and learning in Europe

Europass offers a variety of information, in 29 languages, for students and learners to plan their learning, career and mobility.

Education and training institutions can also access information on:

Europass also offers country pages with information on European and national-level services, information on learning and working in Europe.

Man sitting next to a laptop and a suitcase, and reading a book

Europass Digital Credentials

The Europass Digital Credentials framework allows institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Find out more about how you can get involved

Promoting Europass

The European Commission is working with participating countries, stakeholders and experts across the EU to develop and promote Europass. Education and training institutions, as well as policymakers and experts, play a key role in using Europass to help diverse audiences and show the potential for Europass to adapt to different needs.

Contact us for feedback or questions on Europass.