europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Валидација на неформално и непосредно учење

Европската унија поддржува активности за јасна визуелна прегледност и вредност на вештини стекнати преку неформално или непосредното учење. Валидацијата на вештините им овозможува на луѓето да можат да го користат во целост спектарот на своите вештини за нивните кариери и понатамошното учење.

Што е неформално и непосредно учење?

Луѓето учат на повеќе начини и во многу различни контексти, надвор од формалното образование и структурите за обука. Развивањето на вештини може да следи како нус-производ на нивните секојдневни активности, дури и кога учењето првично не беше примарна цел или намера.

  • Неформалното учење е нормално структурирано учење (на пр. Обука во компанијата)
  • Непосредно учење се случува природно како дел од разновидни активности (на пр. Дигитални вештини развиени преку активности за слободно време)

 

Што е валидација на неформално и непосредно учење?

Вештините развиени преку неформално и непосредното учење може да бидат голема предност за луѓето. Но, како да ги направите овие вештини видливи и ценети?

Процес на валидација на вештини им овозможува на поединците да ги идентификуваат, документираат, оценуваат и потврдуваат своите вештини. Ваквиот процес може да резултира во добивање на делумна или целосна квалификација. Ова може да ги зголеми нивните шанси на пазарот на трудот и да отвори нови професионални можности. Исто така, може да обезбеди подобар пристап до понатамошно образование и обука и исклучоци од одредени делови на модулот за обука или курсен степен.

Валидацијата ја зголемува социјалната вклученост и може да ги охрабри луѓето, вклучително и оние кои рано го напуштаат училиштето, невработени лица, возрасни лица со ниски квалификации и државјани на трети земји, со тоа што ќе им се даде визуелна прегледност на нивните вештини.

Young woman holding a colour palette

Која е улогата на земјите-членки и институциите на ЕУ?

Препораката за валидација од 2012 година ги поканува земјите-членки да воспостават национални аранжмани за валидација до 2018 година. Овие аранжмани треба да им овозможат на поединците да ја зголемат визуелната прегледност и вредноста на своите знаења и вештини стекнати надвор од формалното образование и обука: на работа, дома или преку волонтерски активности. Европската комисија и Европскиот центар за развој на стручно оспособување (Cedefop) им помагаат на земјите-членки во овој процес.

Европските упатства за валидација обезбедуваат политика и практични совети за креаторите на политиките и засегнатите страни во спроведувањето на валидацијата. Користејќи случаи на добри практики и тематски анализи, Европскиот инвентар илустрира како е да се користи валидацијата на национално, регионално и локално ниво во Европа. Упатството и Инвентарот го поддржуваат дијалогот помеѓу сите засегнати страни во нивните континуирани напори за развој на валидација во Европа.

Земјите презентираат еднократни извештаи до Консултантската група на Europass за нивниот одговор на политиката на Препораката. Во извештаите се дискутира за постигнатиот напредок, како и за предизвиците со кои се соочуваат.

Консултантската група на Европската квалификациска рамка (ЕКР) ја надгледува имплементацијата на препораката на Советот. Записникот и документите за состаноци се достапни во Регистарот на експертски групи на комисиите.