Учете во Европа

Постојат безброј можности за учење, обучување и наоѓање нови можности за учење низ цела Европа. Europass може да ви помогне да го испланирате вашето учење и да ја пронајдете вистинската можност да ги развиете своите вештини.

Преземете го следниот чекор со Europass

Europass е вашиот бесплатен сет на онлајн алатки што ќе ви помогнат да управувате со кариерата и студиите во текот на животот. Со Europass можете:

Регистрирајте се и креирајте го вашиот бесплатен профил за да откриете како може Еуропас да ви помогне.

Направете вашите вештини да се сметаат со Europass

Europass исто така вклучува и други алатки кои ќе ви помогнат јасно да ги комуницирате вашите вештини низ целата ЕУ:

  • Додаток на диплома обезбедува корисни информации за вашата диплома за високо образование (на пр., oцени, достигнувањa, институција) за да ви помогне при аплицирање за нови курсеви и работни места.
  • Europass додаток на сертификат обезбедува корисни информации за вашите стручни квалификации (на пр., оцени, достигнувања, институција) за да ви помогне при аплицирање за нови курсеви и работни места.
  • Europass мобилност помага да се опишат вашите меѓународни искуства и вештини развиени за време на студирање, работа или волонтирање во странство.

Најдете поддршка преку услугите на ЕУ

Информации и поддршка