Europass за вработување и регутирање

Услугите нудени преку Europass се добар ресурс за стручњаците на Човечки Ресурси (ЧР), регрутери, менаџери за вработување и советници за насочување кои имаат потреба од пристап до доверливи алатки и информации за да ги разбераат вештините и квалификаците на апликантите за работа.

Поедноставување на процесот за регрутирање

Со користење на Europass како алатка за регрутирање, може да побарате од апликантите за работа да креираат Europass профил (Europass profile). Kорисниците на Europass може да креираат профил кој содржува преглед на нивните вештини, квалификации и искуства. Корисниците ако сакаат може да споделат линк до нивниот профил со работодавачите. Профилот ќе ви овозможува, како работодавач или регрутер, да ги прегледате вештините и искуствата на кандидатите, претставени на разбирлив и структуриран начин. Со Еuropass, апликантите исто така може да креираат CV-a, мотивациони писма и да ги споделат тие и другите документи од Europass, преку еден едноставен линк.

Дополнително, ако го постирате вашето слободно работно место на порталот на Европскиот Сервис за Вработување (European Employment Service (EURES) portal) , Europass ќе ги истакнува релевантните слободни работни места до барателите на работа со вештините кои се совпаѓаат во профилот.

Развој на вработените

Europass исто така може да се користи за поддршка за развој на вештините на вашата сегашна работна сила. Europass може да помогне да добиете јасна слика за вештините на вработените во вашата организација, кое ќе даде одличен увид за вашите потреби обука и развој. Вработените може да го креираат и да го ажурираат нивниот Europass профил (Europass profile) за да го зачувуваат нивниот професионален развој, постигања или напредок на работа. Спроведувањето на Europass во вашата организација може да отвори скриен човечки потенцијал во вашата организација преку користење на бесплатна и доверлива алатка на ЕУ.

Разбирањето на Вештините и Квалификациите

Europass исто така нуди голем број на други алатки кои може да помагат да ги разберете вештините и квалификациите, вклучлувајќи и кога треба да ги разбирате квалификациие од други земји:

  • Додатокот на диплома (Diploma Supplement) се издава од страна на институциите за високо образование и ги опишува квалификациите на високото образование (на пр. оценки, постигања, институција) во стандарден формат.
  • Europass Додатокот на Сертификат (Europass Certificate Supplement) се издава од страна на институциите за стручно образование и обука (VET) и ги опишува квалификациите (на пр. oценки, постигања, институција) во стандарден формат.
  • Europass Мобилност (Europass Mobility) опишува меѓународни искуства и вештини развиени додека студентите студираат, работат или волонтираат во странство.

Овие документи може да ги побарате како дел од апликациите за вашите идни слободни работни места.

Europass Дигитални Акредитиви

Europass Рамката за Дигитални Акредитиви овозможува институциите да издаваат дигитални квалификации и квалификации отпорни на упад и други акредитиви за учење. Со Europass Дигиталните Акредитиви, учениците, работодавачите, институциите за образование и обука и други авторизирани тела имаат едноставен и доверлив начин за проверка на автентичноста на дигиталните акредитиви. Тие нудат начин за потврдување на квалификациите на апликантите и вработените. Europass дигиталните акредитиви се легално еквивалентни со хартиените уверенија низ Европската Унија и сите компоненти на инфраструктурата се отворени и бесплатни. Прочитајте повеќе за Europass Дигитални Акредитиви (Europass Digital Credentials).

Помагајте во промовирањето на Europass!

Европската Комисија има за цел Europass да ја направи вредна и широко користена услуга кај работодавачите, регрутерите и организациите за развој на вработените.

Контактирајте не преку мејл (Contact via email) за повратна информација или прашања за Europass.

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Staff development

Europass can also be used to support the skills development of your current workforce. Europass can help you get a clear picture of the skills of employees in your organisation, which will give you a great insight into your training and development needs. Employees can build and update their Europass profile to keep a record of their professional development, achievements and progress at work. Implementing Europass in your organisation can unlock the hidden human potential of your organisation by using a free and trustworthy EU tool.

 

Europass Digital Credentials 

The Europass Digital Credentials framework allows education institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. They offer a way for you to confirm the authenticity of the qualifications of applicants and staff. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Read more about Europass Digital Credentials.

Help in promoting Europass!

The European Commission aims to make Europass a valued and widely used service among employers, recruiters and staff development organisations.

Contact via email for feedback or questions on Europass.

Understanding Skills and Qualifications

Europass also offers a number of other tools that can help you understand skills and qualifications, including when you need to understand qualifications from other countries:

  • The Diploma Supplement is issued by higher education institutions and describes higher education qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Certificate Supplement is issued by vocational education and training (VET) institutions and describes vocational qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Mobility describes international experiences and skills developed while students are studying, working or volunteering abroad.

You can ask for these documents as part of applications for future vacancies.