Europass за Образование и Обука

Europass е вреден ресурс за студенти и дипломирани студенти, како и за институции за образовани и обука во Европа. Европскта комисија ја менаџира платформата на Europass, која има сет на бесплатни онлајн алатки за доживотно учење и развој на кариера.

Европска алатка за менаџирање на кариерата и студиите

Europass е повеќејазична алатка кои им овозможува на вашите студенти или потенцијални студенти да ги документираат сите нивни вештини, квалификации и искуство во едно место. Корисниците на Еuropass може да креираат личен профил, со безбедна онлјан алатка, да ги идентификуваат нивните цели и да ги пратат нивните учења и постигања.

Студентите исто така може да користат профил во текот на нивните студии за да водат сметка за нивните проекти, постигања и напредок.

Потенцијалните студенти може да го споделат нивниот профил, CV и други документи преку Europass за да ги комуницираат јасно нивните вештини, квалификации и искуство до вас.

Europass исто така нуди голем број на други алатки за вие да ги користите за помагање на вашите студенти за комуницирање на нивните вештини и квалификации:

  • Додатокот на диплома (Diploma Supplement) се издава од страна на институциите за високо образование и нуди корисни информации за квалификациите на високото образование (на пр.оценки, постигања, институција) во стандарден формат.
  • Europass Додатокот на Сертификат (Europass Certificate Supplement) се издава од страна на институциите за стручно образование и обука (VET) и нуди корисни информации за вашите стручни квалификации (на пр. oценки, постигања, институција) во стандарден формат.
  • Europass Мобилност (Europass Mobility) опишува меѓународни искуства и вештини развиени додека студентите студираат, работат или волонтираат во странство.

Информации за студирање и учење во Европа

Еuropass нуди разновидност на информации, во 29 јазици, за студентите и учениците да го планираат нивното учење, кариера и мобилност.

Институциите за образование и обука исто така може да имаат пристап на информации за

Europass исто така нуди страници за државата (country pages) со информации за Европскте услуги на национално ниво, информации за учењето и работењето во Европа.

Europass Дигитални Акредитиви

Europass Рамката за Дигитални Акредитиви (Europass Digital Credentials framework) овозможува институциите да користат дигитални квалификации и квалификации отпорни на упад и други акредитиви за учење Со Europass Дигиталните Акредитиви, учениците, работодавачите, институциите за образование и обука и други авторизирани тела имаат едноставен и доверлив начин за проверка на автентичноста на дигиталните акредитиви. Еuropass дигиталните акредитиви се легално еквивалентни со хартиените уверенија низ Европската Унија и сите компонтенти на инфраструктурата се отворени и бесплатни. Дознајте повеќе за тоа како може да се вклучите (how you can get involved).

Промовирање на Europass

Европската Комисија работи со земјите учесници, чинители и експерти низ ЕУ за развој и промовирање на Еuropass. Институциите за образование и обука, како и креаторите на политиките и експерти, имаат голема улога во користењето на Europass за помагање на разни публики и да го покаже потенцијалот за Europass за адаптирање на различни потреби

Контактирајте не (Contact us) за повратна информација или прашања за Europass.

Information on studying and learning in Europe

Europass offers a variety of information, in 29 languages, for students and learners to plan their learning, career and mobility.

Education and training institutions can also access information on:

Europass also offers country pages with information on European and national-level services, information on learning and working in Europe.

Man sitting next to a laptop and a suitcase, and reading a book

Europass Digital Credentials

The Europass Digital Credentials framework allows institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Find out more about how you can get involved

Promoting Europass

The European Commission is working with participating countries, stakeholders and experts across the EU to develop and promote Europass. Education and training institutions, as well as policymakers and experts, play a key role in using Europass to help diverse audiences and show the potential for Europass to adapt to different needs.

Contact us for feedback or questions on Europass.