europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšana

Eiropas Savienība atbalsta darbības, kuru mērķis ir padarīt pamanāmas un vērtīgas tās prasmes, kas iegūtas neformālās vai ikdienējās mācīšanās ceļā. Prasmju validēšana ļauj izmantot visu apgūto prasmju klāstu karjeras un tālākizglītības mērķiem.

Kas ir neformālā un ikdienējā mācīšanās

Cilvēki mācās dažādos veidos un dažādos kontekstos arī ārpus formālās izglītības un apmācības struktūrām. Prasmju apguve var būt ikdienas darbību blakusprodukts, pat ja mācīšanās sākotnēji nav bijusi galvenais mērķis vai nolūks.

  • Neformālā mācīšanās parasti ir strukturēta mācīšanās (piemēram, apmācība uzņēmumā).
  • Ikdienējā mācīšanās notiek dabiski, veicot dažādas aktivitātes (piemēram, digitālās prasmes, kas iegūtas, brīvajā laikā izmantojot digitālus rīkus).

 

Kas ir neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšana

Prasmes, ko cilvēki iegūst neformālās un ikdienējās mācīšanās rezultātā, dažkārt var lieti noderēt. Bet kā šīs prasmes padarīt redzamas un vērtīgas?

Prasmju validēšanas process indivīdiem dod iespēju identificēt, dokumentēt, novērtēt un apliecināt savas prasmes. Šāda procesa rezultātā var iegūt daļēju vai pilnīgu kvalifikāciju. Tas var palielināt izredzes darba tirgū un pavērt jaunas profesionālās iespējas. Prasmju validēšana var arī nodrošināt labāku piekļuvi tālākai izglītībai un apmācībai, kā arī atbrīvojumus no kādām mācību moduļa vai akadēmiskā kursa daļām.

Prasmju validēšana sekmē sociālo iekļaušanu un, nodrošinot noteiktu prasmju pamanāmību, var sniegt lielākas iespējas arī tiem, kas priekšlaicīgi pametuši skolu, bezdarbniekiem, mazkvalificētiem pieaugušajiem un trešo valstu valstspiederīgajiem.

Young woman holding a colour palette

Kāda ir dalībvalstu un ES iestāžu loma

2012. gada ieteikums par neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanu aicina dalībvalstis līdz 2018. gadam ieviest nacionāla līmeņa validēšanas pasākumus. Šiem pasākumiem jāsniedz iespēja indivīdiem palielināt to zināšanu un prasmju pamanāmību un vērtību, kas iegūtas ārpus formālās izglītības un apmācības — darbvietā, mājās vai veicot brīvprātīgo darbu. Šajā procesā dalībvalstīm palīdz Eiropas Komisija un Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop).

Eiropas vadlīnijas par neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanu politikas veidotājiem un ieinteresētajām personām sniedz gan politikas veidošanas ieteikumus, gan praktiskus padomus, kā īstenot validāciju. Eiropas pārskats par neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanu ar labas prakses piemēriem un tematisku analīzi ilustrē, kā validācija tiek izmantota Eiropā valsts, reģionālā un vietējā līmenī. Minētās vadlīnijas un pārskats sekmē dialogu starp tām ieinteresētajām personām, kuras pastāvīgi strādā pie šādas validēšanas prakses ieviešanas Eiropā.

Valstis Europass konsultantu grupai sniedz vienreizējus ziņojumus par savu politisko reakciju uz ieteikumu. Šajos ziņojumos ir aplūkoti gūtie panākumi, kā arī problēmas, ar kurām nācies saskarties.

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) Konsultatīvā grupa raugās, kā norit Padomes ieteikuma īstenošana. Komisijas Ekspertu grupu reģistrā ir pieejami minētās grupas sanāksmju protokoli un dokumenti.