Europass nodarbinātībai un personāla atlasei

Europass piedāvātie pakalpojumi ir noderīgs resurss personāla atlases darbiniekiem, cilvēkresursu speciālistiem, darbā pieņemšanas un profesionālās orientācijas speciālistiem, kam nepieciešama piekļuve uzticamiem rīkiem un informācijai, kas palīdz izprast darba meklētāju prasmes un kvalifikācijas.

Darbā pieņemšanas procesa vienkāršošana

Izmantojot Europass rīku darbā pieņemšanas procesā, jūs varat lūgt kandidātiem izveidot Europass profilu. Europass lietotāji var izveidot profilu, kurā ir pārskats par visām viņu prasmēm, kvalifikācijām un pieredzi. Lietotāji, ja to vēlas, var darba devējiem nosūtīt saiti uz savu profilu. Jūs kā darba devējs vai personāla atlases darbinieks profilā varat iepazīties ar kandidātu prasmēm un pieredzi, kas pasniegta saprotamā un strukturētā veidā. Izmantojot Europass, pieteikumu iesniedzēji var arī izveidot CV un motivācijas vēstules un kopīgot šos un citus Europass dokumentus, izmantojot vienu vienkāršu saiti.

Turklāt, ja publicēsiet savu vakanci Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) portālā, Europass portālā jūsu vakance tiks parādīta darba meklētājiem ar atbilstošu prasmju profilu.

Darbinieku prasmju pilnveidošana

Europass var izmantot arī, lai palīdzētu pilnveidot darbinieku prasmes. Europass var palīdzēt gūt skaidru priekšstatu par jūsu organizācijas darbinieku prasmēm. Šī informācija jums lieti noderēs apmācības un prasmju attīstības vajadzību plānošanā. Darbinieki var izveidot Europass profilu un atjaunināt to, lai dokumentētu savu profesionālo izaugsmi, sasniegumus un progresu darbā. Europass ir bezmaksas un uzticams ES piedāvāts rīks, kura izmantošana jūsu organizācijā var atraisīt slēpto cilvēkpotenciālu.

Prasmju un kvalifikāciju izpratne

Europass piedāvā arī vairākus citus rīkus, kas var palīdzēt izprast prasmes un kvalifikācijas, tostarp gadījumos, kad jums ir jāsaprot citu valstu kvalifikācijas.

  • Diploma pielikumu izsniedz augstākās izglītības iestādes, un tajā ir standarta formātā aprakstīta augstākās izglītības kvalifikācija (piemēram, atzīmes, sasniegumi, iestāde).
  • Europass kvalifikāciju apliecinoša dokumenta pielikumu izdod profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestādes, un tajā ir standarta formātā aprakstīta profesionālā kvalifikācija (piemēram, atzīmes, sasniegumi, iestāde).
  • Europass mobilitātes dokuments palīdz aprakstīt starptautisko pieredzi un prasmes, kas gūtas, studējot, strādājot vai veicot brīvprātīgo darbu ārzemēs.

Jūs varat pieprasīt šos dokumentus un pievienot tos turpmākiem pieteikumiem uz vakancēm.

Europass digitālie apliecinājuma dokumenti

Europass digitālo apliecinājuma dokumentu sistēma ļauj izglītības iestādēm izsniegt digitālus, pret viltojumiem drošus kvalifikāciju apliecinājumus un citus ar mācībām saistītus apliecinājumus. Europass digitālie apliecinājuma dokumenti izglītojamajiem, darba devējiem, izglītības un apmācības iestādēm un citām pilnvarotām struktūrām ļauj vienkārši un uzticami pārbaudīt digitālo apliecinājuma dokumentu autentiskumu. Šādā veidā jūs varat apstiprināt kandidātu un darbinieku kvalifikāciju autentiskumu. Europass digitālie apliecinājuma dokumenti juridiski ir līdzvērtīgi papīra formāta sertifikātiem visā Eiropas Savienībā, un visi infrastruktūras komponenti ir atvērti un bez maksas. Lasiet vairāk par Europass digitālajiem apliecinājuma dokumentiem.

Palīdziet popularizēt Europass!

Eiropas Komisijas mērķis ir panākt, ka Europass ir vērtīgs un plaši lietots pakalpojums, kuru izmanto darba devēji, personāla atlases speciālisti un personāla attīstības organizācijas.

Ja vēlaties sniegt atsauksmes vai jums ir jautājumi par Europass, sazinieties ar mums pa e-pastu.

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Staff development

Europass can also be used to support the skills development of your current workforce. Europass can help you get a clear picture of the skills of employees in your organisation, which will give you a great insight into your training and development needs. Employees can build and update their Europass profile to keep a record of their professional development, achievements and progress at work. Implementing Europass in your organisation can unlock the hidden human potential of your organisation by using a free and trustworthy EU tool.

 

Europass Digital Credentials 

The Europass Digital Credentials framework allows education institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. They offer a way for you to confirm the authenticity of the qualifications of applicants and staff. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Read more about Europass Digital Credentials.

Help in promoting Europass!

The European Commission aims to make Europass a valued and widely used service among employers, recruiters and staff development organisations.

Contact via email for feedback or questions on Europass.

Understanding Skills and Qualifications

Europass also offers a number of other tools that can help you understand skills and qualifications, including when you need to understand qualifications from other countries:

  • The Diploma Supplement is issued by higher education institutions and describes higher education qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Certificate Supplement is issued by vocational education and training (VET) institutions and describes vocational qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Mobility describes international experiences and skills developed while students are studying, working or volunteering abroad.

You can ask for these documents as part of applications for future vacancies.