europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Europos kvalifikacijų sandara

ES parengė Europos kvalifikacijų sandarą (EKS) kaip interpretavimo priemonę, kad būtų lengviau suprasti ir palyginti nacionalines kvalifikacijas. Naudojant EKS siekiama visoje Europoje remti asmenų, kurie mokosi, ir darbuotojų tarpvalstybinį judumą, taip pat skatinti mokymąsi visą gyvenimą ir profesinį tobulinimąsi.

Kas yra EKS?

EKS yra 8 lygių, mokymosi rezultatais grindžiama visų rūšių kvalifikacijų sistema, skirta įvairioms nacionalinių kvalifikacijų sistemoms palyginti. Ši sistema padeda didinti piliečių kvalifikacijos skaidrumą, palyginamumą, perkeliamumą ir sudaro galimybę palyginti įvairių šalių ir institucijų suteiktas kvalifikacijas.

EKS apima visų rūšių ir lygių kvalifikacijas, o naudojant mokymosi rezultatus tampa aišku, ką asmuo žino, supranta ir gali daryti. Lygis didėja pagal kvalifikacijos lygį, 1 lygis yra žemiausias, o 8 – aukščiausias. Svarbiausia, EKS yra glaudžiai susieta su nacionalinėmis kvalifikacijų sistemomis, todėl ji gali padėti suprasti Europos šalių suteikiamas visų tipų ir lygių kvalifikacijas, apie kurias tampa vis lengviau gauti informacijos, naudojantis kvalifikacijų duomenų bazėmis.>

EKS buvo sukurta 2008 m., o 2017 m. – pertvarkyta. Po pertvarkos išliko tie patys pagrindiniai tikslai užtikrinti Europos kvalifikacijų sistemų skaidrumą ir pasitikėjimą jomis. Valstybės narės įsipareigojo toliau tobulinti EKS, kad ji veiksmingiau padėtų darbdaviams, darbuotojams ir asmenims, kurie mokosi, suprasti nacionalines, tarptautines ir trečiųjų šalių kvalifikacijas.

Kurios šalys dalyvauja?

Be ES valstybių narių, EKS siekia įgyvendinti dar 11 šalių: Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija (Europos ekonominės erdvės šalys); Albanija, Šiaurės Makedonija, Juodkalnija, Serbija, Turkija (šalys kandidatės); Bosnija ir Hercegovina, Kosovas** (potencialios šalys kandidatės); Šveicarija.

 

 

  Kas dar dalyvauja?

  2008 m. įsteigta EKS patariamoji grupė yra pagrindinis Komisijos, šalių, švietimo ir mokymo, užimtumo sektorių ir pilietinės visuomenės suinteresuotųjų subjektų diskusijų forumas. Patariamoji grupė turi užtikrinti bendrą nuoseklumą, skatinti skaidrumą ir pasitikėjimą kvalifikacijų susiejimo procesu. EKS patariamosios grupės posėdžių protokolai ir dokumentai skelbiami Komisijos ekspertų grupių registre.

  Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) ir Europos mokymo fondas (ETF), kaip Europos agentūros, atlieka svarbų vaidmenį padedant įgyvendinti EKS.

  ENIC / NARIC tinklas – tai nacionalinių centrų, sukurtų siekiant tiesiogiai padėti institucijoms ir piliečiams spręsti su akademinių kvalifikacijų pripažinimu susijusius klausimus, tinklas.

   Man comparing EQF levels

   EKS rengėjai bendradarbiauja su kitų Europos ir tarptautinių priemonių, padedančių pripažinti kvalifikacijas, rengėjais.

   Kas yra susiejimo procesas?

   EKS rekomendacijoje valstybės narės raginamos susieti savo nacionalines kvalifikacijų sandaras arba sistemas su EKS siekiant nustatyti aiškų ir skaidrų nacionalinių kvalifikacijų lygių ir aštuonių EKS lygių ryšį. Valstybėms narėms rekomenduojama patikrinti ir prireikus atnaujinti nacionalinių kvalifikacijų sandarų ar sistemų lygių susiejimą su EKS lygiais.

   Kiekviena šalis, pageidaujanti savo nacionalinius kvalifikacijų lygius susieti su EKS lygiais, turi parengti išsamią susiejimo ataskaitą, paremtą dešimčia susiejimo su EKS kriterijų, dėl kurių susitarta peržiūrėtos EKS rekomendacijos III priede. Nacionalinės susiejimo ataskaitos teikiamos EKS patariamajai grupei, kuri šias ataskaitas patvirtina, jei jos atitinka susiejimo kriterijus.

   Nacionalines sistemas susiejus su EKS, visose naujai išduodamose kvalifikacijos dokumentuose (pvz., pažymėjimuose, diplomuose, pažymėjimų priedėliuose, diplomų priedėliuose) ir (arba) kvalifikacijų duomenų bazėse iš esmės turėtų būti pateikiama aiški nuoroda į atitinkamą EKS ir NKS lygį.