„Europass“ švietimui ir mokymui

„Europass“ – tai vertinga priemonė studentams ir absolventams, Europos švietimo ir mokymo įstaigoms. Europos Komisija administruoja „Europass“ platformą – nemokamų internetinių priemonių ir informacijos rinkinį, skirtą mokymosi visą gyvenimą ir profesinio tobulinimosi reikmėms.

Europos profesinio gyvenimo ir studijų valdymo priemonė

„Europass“ – tai daugiakalbė priemonė, kuria naudodamiesi studentai arba potencialūs studentai galės vienoje vietoje dokumentuoti visus savo įgūdžius, kvalifikaciją ir patirtį. „Europass“ naudotojai saugia internetine priemone gali susikurti asmeninį profilį, kuriame įrašytų užsibrėžtus tikslus ir apžvelgtų visus savo mokymosi pasiekimus.

Studentai šiame profilyje taip pat gali registruoti savo studijų projektus, pasiekimus ir pažangą.

Potencialūs studentai „Europass“ sistemoje gali pasidalyti savo profiliu, gyvenimo aprašymu ir kitais dokumentais, tokiu būdu pateikdami aiškią informaciją apie savo įgūdžius, kvalifikaciją ir patirtį.

„Europass“ platformoje taip pat yra įvairi kitų priemonių, kuriomis naudodamiesi galite padėti savo studentams teikti informaciją apie įgytus įgūdžius ir kvalifikaciją.

  • Aukštojo mokslo įstaigų išduodamas diplomo priedėlis, kuriame standartine forma pateikiama naudingos informacijos apie aukštojo išsilavinimo kvalifikaciją (pvz., balus, pasiekimus, įstaigą).
  • Profesinio rengimo ir mokymo (PRM) įstaigų išduodamas „Europass“ pažymėjimo priedėlis, kuriame standartine forma pateikiama naudingos informacijos apie jūsų profesinę kvalifikaciją (pvz., balus, pasiekimus, įstaigą).
  • „Europass“ mobilumo dokumentas, kuriame aprašoma tarptautinė patirtis ir įgūdžiai, įgyti mokantis, dirbant ar savanoriaujant užsienyje.

Informacija apie studijas ir mokymąsi Europoje

„Europass“ teikia įvairią informaciją 29 kalbomis, kad studentai ir asmenys, kurie mokosi, galėtų planuoti savo studijas, profesinį gyvenimą ir judumą.

Švietimo ir mokymo įstaigos taip pat gali gauti informacijos apie:

„Europass“ svetainėje taip pat yra šalių puslapiai su informacija apie Europos ir nacionalinio lygmens paslaugas, mokymąsi ir darbą Europoje.

„Europass“ skaitmeniniai kredencialai

Naudodamosi „Europass“ skaitmeninių kredencialų sistema įstaigos gali išduoti skaitmeninius, nuo klastojimo apsaugotus kvalifikacijos pažymėjimus ir kitus įgyto išsilavinimo kredencialus. „Europass“ skaitmeniniai kredencialai suteikia asmenims, kurie mokosi, darbdaviams, švietimo ir mokymo įstaigoms ir kitoms įgaliotosioms įstaigoms galimybę paprastai ir patikimai patikrinti skaitmeninių kredencialų autentiškumą. „Europass“ skaitmeniniai kredencialai teisiniu požiūriu yra lygiaverčiai popieriniams pažymėjimams visoje Europos Sąjungoje, o visi šios infrastruktūros elementai yra atviri ir nemokami. Daugiau informacijos apie tai, kaip galite tuo pasinaudoti.

„Europass“ platformos propagavimas

Europos Komisija bendradarbiauja su dalyvaujančiomis šalimis, suinteresuotaisiais subjektais ir ekspertais visoje ES, plėtodama ir propaguodama „Europass“ platformą. Švietimo ir mokymo įstaigos, taip pat politikos formuotojai ir ekspertai atlieka svarbų vaidmenį stengdamiesi, kad „Europass“ padėtų įvairioms tikslinėms grupėms, ir atskleisdami galimybes pritaikyti „Europass“ įvairioms reikmėms.

Laukiame jūsų atsiliepimų ir klausimų apie „Europass“.

Information on studying and learning in Europe

Europass offers a variety of information, in 29 languages, for students and learners to plan their learning, career and mobility.

Education and training institutions can also access information on:

Europass also offers country pages with information on European and national-level services, information on learning and working in Europe.

Man sitting next to a laptop and a suitcase, and reading a book

Europass Digital Credentials

The Europass Digital Credentials framework allows institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Find out more about how you can get involved

Promoting Europass

The European Commission is working with participating countries, stakeholders and experts across the EU to develop and promote Europass. Education and training institutions, as well as policymakers and experts, play a key role in using Europass to help diverse audiences and show the potential for Europass to adapt to different needs.

Contact us for feedback or questions on Europass.