europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Frequently Asked Questions

TEIMPLÉID EUROPASS

Cad é Comhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha (CEFR)?

Treoir ó Chomhairle na hEorpa is ea Comhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha a úsáidtear chun cur síos ar an méid atá bainte amach ag foghlaimeoirí teangacha iasachta. Cuireann CEFR modh foghlama, múinteoireachta agus measúnaithe ar fáil a bhfuil feidhm aige maidir le gach teanga san Eoraip. Tá sé leibhéal tagartha in CEFR, leibhéil a úsáidtear ar fud na hEorpa ar mhaithe le hinniúlacht teanga a thuiscint. Úsáidtear greille féinmheasúnaithe CEFR i bpróifíl Europass chun cuidiú le daoine a n-inniúlacht teanga a fhéinmheasúnú.

Cad í Soghluaisteacht Europass?

Is féidir le Soghluaisteacht Europass cuidiú leat scileanna a shealbhaigh tú le linn do thaithí soghluaisteachta i dtír eile a chur ar taispeáint.

Cad é Forlíonadh Teastais Europass?

Is féidir le Forlíonadh Teastais Europass cuidiú leat cur síos ar do cháilíochtaí gairmoideachais agus gairmoiliúna ar bhealach soiléir comhsheasmhach.

Cad é an Forlíonadh Dioplóma?

Is féidir leis an bh Forlíonadh Dioplóma cuidiú leat cur síos ar do cháilíochtaí ardoideachais ar bhealach soiléir comhsheasmhach.

Cad a tharla do Phas Teanga Europass?

Bunaíodh Pas Teanga Europass mar cheann de theimpléid doiciméid Europass in 2004 mar uirlis féinmheasúnaithe maidir le scileanna agus cáilíochtaí teanga.

Rinne an leagan reatha de Europass an pas teanga a chur isteach i bpróifíl Europass mar chuid den phróifíl darb ainm scileanna teanga. Tá tú fós in ann d’inniúlachtaí teanga a fhéinmheasúnú bunaithe ar Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha (CEFR)agus do thorthaí a roinnt le fostóirí nó institiúidí oideachais de réir mar is gá.

Conas is féidir liom mo scileanna teanga a fhéinmheasúnú?

Is féidir leat do scileanna teanga a fhéinmheasúnú i do phróifíl Europass. Is éard atá i gceist le do scileanna a fhéinmheasúnú machnamh a dhéanamh ar do scileanna, agus cur síos ar leibhéil na scileanna céanna. Is féidir leat tábla simplí féinmheasúnaithe a líonadh isteach i do phróifíl Europass chun cur síos ar do scileanna teanga. Is féidir leat gach cur síos san uirlis féinmheasúnaithe a léamh agus an leibhéal a roghnú is fearr a chuireann síos dar leat ar do scileanna éisteachta, léitheoireachta, idirghníomhaíochta labhartha, táirgthe béil agus scríbhneoireachta in aon teanga. Déanann tú do theastais teanga a stóráil sa leabharlann Europass freisin. Baineann an uirlis féinmheasúnaithe úsáid as Comhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha (CEFR).

Is féidir leat an tábla féinmheasúnaithe a roinnt ó do phróifíl Europass lena roinnt le daoine eile ar nós fostóirí, agus institiúidí oideachais nó oiliúna.

Conas cur síos ar mo scileanna digiteacha.

Is féidir leat do scileanna digiteacha a liostú, agus a eagrú, i do phróifíl Europass. Is féidir leat liosta a chruthú de do scileanna digiteacha ar fad, uirlisí agus bogearraí is féidir leat a úsáid san áireamh, chomh maith le tionscadail nó gnóthachtálacha a bhfuil tú bródúil astu. Is féidir leat cur síos ar na huirlisí a úsáideann tú i do phost nó i do chúrsa staidéir chomh maith leis na huirlisí a úsáideann tú i do chuid ama shaoir (e.g. meáin shóisialta, blagáil, cluichíocht). Is féidir leat freisin do scileanna a eagrú i ngrúpaí éagsúla, e.g. grúpa a chruthú de na huirlisí digiteacha a úsáideann tú le haghaidh an deartha; nó grúpa de na scileanna digiteacha a úsáideann tú i do phost, nó fiú amháin liosta scileanna digiteacha ba mhaith leat a fhorbairt.

Cad é Pas Scileanna Europass?

Uirlis a chuirtí ar fáil trí Europass go dtí 2019 ab ea Pas Scileanna Europass. Chuireadh sé ar a gcumas d’úsáideoirí bailiúchán doiciméad a chruthú in aon chomhad amháin. Níl Pas Scileanna Europass á chur ar fáil a thuilleadh, ach anois is féidir le húsáideoirí cláraithe Europass doiciméid a roinnt óna Leabharlann Europass.

TACAÍOCHT AGUS EOLAS

Cad é an Creat Eorpach um Cháilíochtaí (EQF)?

Is uirlis de chuid an Aontais an Creat Eorpach um Cháilíochtaí (EQF) a dhéanann cáilíochtaí níos sothuigthe trasna tíortha agus córas. Le EQF is féidir cáilíochtaí a bhaintear amach in aon tír Eorpach a thuiscint trí chóras simplí ocht leibhéal. D’fhéadfadh sé go mbeadh eolas faoi EQF san áireamh i ndioplómaí do cháilíochtaí, nó i d’Fhorlíonadh Dioplóma nó d’Fhorlíonadh Teastais. Is féidir leat eolas faoi leibhéal EQF do cháilíochta a chur san áireamh ar do CV agus d’iarratais chun cuidiú le fostóirí nó institiúidí oideachais agus oiliúna i dtíortha eile do cháilíochtaí a thuiscint.

Conas a sheiceálaim leibhéal mo cháilíochta ar an gCreat Eorpach um Cháilíochtaí (EQF)?

D’fhéadfadh sé go mbeadh eolas faoin leibhéal EQF san áireamh i do dhoiciméid cháilíochta (dioplóma, teastas, tras-scríbhinní) nó is féidir leat an t-eolas sin a iarraidh ar an institiúid ina ndearna tú staidéar.

Conas is féidir liom tacaíocht a fháil i mo thírse?

Is féidir leat eolas agus seirbhísí a chuideoidh leat a lorg i dtíortha éagsúla sna rannáin Ag Foghlaim san Eoraip agus Ag Obair san Eoraip ar Europass. Roghnaigh ón liosta an tír is spéis leat.

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le Europass, is féidir leat dul i dteagmháil leis an Lárionad Náisiúnta Europass i do thírse.

Cad is Lárionad Náisiúnta Europass ann?

Déanann Lárionad Náisiúnta Europass na gníomhaíochtaí ar fad a bhaineann le Europass a chomhordú i ngach tír a ghlacann páirt in Europass. Is é an chéad phointe teagmhála é d’aon duine nó eagraíocht ar spéis leo Europass a úsáid nó tuilleadh a fhoghlaim faoi. Is féidir leat dul i dteagmháil le Lárionad Náisiúnta Europass do thírse nó na tíre ar spéis leat a bheith ag obair nó ag foghlaim inti.

Tá mé dall nó níl agam ach lagamharc. An féidir liom CV Europass a úsáid?

Is féidir; bhíothas ag machnamh go cúramach ar dhaoine lagamhairc agus ar dhaill agus Europass á fhorbairt. Tacaíonn sé le teicneolaíocht chúnta agus cuireann sé roghanna malartacha ar fáil do dhaoine a bhfuil baic mar sin le sárú acu.

An féidir liom an t-eolas atá ar shuíomh gréasáin Europass a atáirgeadh?

Tá cead agat an t-eolas atá ar shuíomh gréasáin Europass a úsáid má luann tú an fhoinse (© Aontas Eorpach).

An féidir le Europass cuidiú liom aitheantas a fháil do mo scileanna agus mo cháilíochtaí?

Is féidir le Europass cuidiú leat do scileanna, do cháilíochtaí agus do chuid taithí a chur in iúl ar bhealach soiléir comhsheasmhach. Ní fhágann úsáid a bhaint as Europass go bhfuil tú i dteideal aon uathaitheantas do do scileanna agus do cháilíochtaí ná i dteideal teidlíochtaí ar bith eile. Is féidir leis an bpróifíl Europass, agus doiciméid Europass ar nós an Fhorlíonaidh Dioplóma, an Fhorlíonaidh Teastais agus Soghluaisteacht Europass a bheith cuiditheach maidir le do scileanna agus do cháilíochtaí a mhíniú d’fhostóirí, d’institiúidí oideachais agus oiliúna agus do dhaoine eile.

Ní saoránach den Aontas mé. An féidir liom Europass a úsáid?

Is féidir. Is tacar uirlisí agus eolais saor in aisce ar líne é Europass atá ar fáil do gach duine, beag beann ar náisiúntacht nó ar thír chónaithe.

Support and Information

What is the Qualifications Dataset Register (QDR)?

National authorities can prepare and publish qualifications, accreditation and learning opportunities in Europass through the Qualifications Dataset Register (QDR) platform. The QDR is a tool developed by the Commission to support national authorities to publish their data as ‘linked open data’ which can be published, connected and used more easily.

What is accreditation?

Accreditation in the Europass context is the quality assurance or licensing of an organisation or a qualification. An accreditation instance within the Europass context can be used to specify information about two types of Accreditation.

 • Institutional licensing: quality assurance and/or licensing at the level of an organisation. It implies permission for the institution to operate (e.g., issuing a qualification) and is awarded by Public Authorities or delegates thereof.
 • Programme/qualification accreditation: permission to provide a specific programme or qualification. Describes a licensing procedure applied at the level of one or several programmes/qualifications. It implies permission for an institution to provide specific Programmes/Qualifications and is awarded by Public Authorities or delegates thereof.
What is ESCO and how is it used in Europass?

ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) is the European multilingual classification of Skills, Competences and Occupations.     ESCO works as a dictionary, describing, identifying and classifying professional occupations and skills relevant for the EU labour market and education and training.                       

ESCO provides descriptions of 2942 occupations and 13.485 skills linked to these occupations, translated into 27 languages (all official EU languages plus Icelandic, Norwegian and Arabic).     Europass uses ESCO in three ways:  1) Europass users have a pre-pefined list of occupations which they can choose from in their Work Experience section of their profile or CV.  2) ESCO also provides full descriptions of occupations when you choose to click on the "eye" icon. You can then click on the "Learn more" button, which will redirect you to the full information about the specific occupation.

EUROPASS A ÚSÁID

Conas a chláraím le Europass?

Chun clárú le Europass, is gá duit ar dtús do chuntas EU Login, is é sin seirbhís úsáideora an Choimisiúin Eorpaigh, a chruthú. Chun do ‘EU Login’ a chruthú cuireann tú isteach do sheoladh ríomhphoist agus cruthaíonn tú pasfhocal. Gheobhaidh tú ríomhphost ansin agus nasc ann a cheadóidh duit an próiseas clárúcháin a chur i gcrích. Is féidir leat tosú ag baint úsáid as Europass mar úsáideoir cláraithe as sin amach. Tá rochtain iomlán ag úsáideoirí cláraithe ar uirlisí Europass ar fad, ina measc an Phróifíl, an Leabharlann agus na moltaí post agus cúrsaí.

Cad a dhéanaim má dhearmadaim mo phasfhocal EU Login?

Molaimid duit cliceáil ar “Pasfhocal dearmadta?” ar an leathanach logáil isteach. Tabhair do d’aire nach féidir leat do phasfhocal a athshocrú má tá do chuntas faoi ghlas. Beidh lucht dheasc chabhrach EU Login in ann cuidiú leat, áfach. Cuirtear síos ar an bpróiseas ina iomláine ar an leathanach EU Login.

An féidir liom Europass a úsáid le gléas soghluaiste?

Is féidir; féadfaidh tú Europass a úsáid ar tháibléid agus fóin phóca, ar bhrabhsálaithe gréasáin éagsúla agus i bhfuinneoga lena mbaineann méideanna atá éagsúil ó thaobh taifigh de.

Ní thaispeánann mo bhrabhsálaí Europass i gceart. Cad is féidir liom a dhéanamh?

Do bhrabhsálaí a nuashonrú nó smaoineamh ar cheann eile a úsáid, e.g. leagan a rinneadh le déanaí de Firefox, Chrome nó Internet Explorer. Mura réitíonn sin an fhadhb, téigh i dteagmháil le foireann Europass.

Cad iad na teangacha ina bhfuil Europass ar fáil?

Tá Europass ar fáil sna teangacha seo a leanas a bhaineann leis na tíortha atá rannpháirteach in Europass:

 • Béarla
 • Bulgáiris
 • Cróitis
 • Danmhairgis
 • Eastóinis 
 • Fionlainnis
 • Fraincis
 • Gaeilge
 • Gearmáinis
 • Gréigis
 • Iodáilis
 • Ioruais
 • Íoslainnis
 • Laitvis
 • Liotuáinis
 • Macadóinis
 • Máltais
 • Ollainnis
 • Polainnis
 • Portaingéilis
 • Rómáinis
 • Seicis
 • Seirbis
 • Slóivéinis
 • Slóvaicis
 • Spáinnis
 • Sualainnis
 • Tuircis
 • Ungáiris

Using Europass

How can I get jobs and course suggestions?

Europass offers jobs and course suggestions by matching them with the skills and interests that you have provided on your profile and the "my skills"  or "my interest"  tools. 

 • Select the "Settings" option under the “Me” button.
 • Click on "Customise suggestion settings".
 • On "Manage suggestions", click on edit.

Switch the button on the right to ON to be able to receive job and course suggestions. You will be able to see personalised suggestions on your Europass dashboard.

Don’t forget to save the changes!