europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimine

Euroopa Liit toetab meetmeid, mis suurendavad mitteformaalse või informaalse õppe kaudu omandatud oskuste nähtavust ja väärtust. Oskuste valideerimine võimaldab inimestel kasutada oma karjääri edendamiseks ja edasiõppimiseks kõiki oskusi.

Mis on mitteformaalne ja informaalne õpe?

Inimesed õpivad mitmel viisil ja paljudes erinevates kontekstides väljaspool formaalhariduse ja -koolituse struktuure. Oskuste arendamine võib olla inimeste igapäevase tegevuse tulemus, isegi kui õppimine ei olnud algselt esmane eesmärk või kavatsus.

  • Mitteformaalne õppimine on tavaliselt struktureeritud õppimine (nt asutusesisene koolitus)
  • Informaalne õppimine toimub mitmesuguste tegevuste kaudu loomulikul teel (nt digioskuste arendamine vabaajategevuse kaudu)

 

Mis on mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimine?

Mitteformaalse ja informaalse õppimise käigus arendatud oskused võivad inimestele olla suureks eeliseks. Kuidas aga muuta need oskused nähtavaks ja väärtuslikuks?

Oskuste valideerimise protsess võimaldab inimesel oma oskused kindlaks teha, dokumenteerida, neid hinnata ja need sertifitseerida. Selle protsessi tulemusena võidakse tema oskusi tunnustada osalise või täieliku kvalifikatsioonina. See võib suurendada tema võimalusi tööturul ja pakkuda uusi kutsealaseid võimalusi. Samuti võib seeläbi paraneda juurdepääs täiendusõppele ning õppur võidakse vabastada koolitusmooduli või kraadiõppe teatavate osade sooritamisest.

Valideerimine suurendab sotsiaalset kaasatust ja võib inimesi (sh haridussüsteemist varakult lahkunud, töötud, madala kvalifikatsiooniga täiskasvanud ja kolmandate riikide kodanikud) võimestada, muutes nende oskused nähtavaks.

Young woman holding a colour palette

Milline on liikmesriikide ja ELi institutsioonide roll?

2012. aasta soovituses valideerimise kohta kutsutakse liikmesriike üles kehtestama 2018. aastaks riiklik valideerimise kord. Selline kord peaks võimaldama üksikisikutel suurendada väljaspool formaalhariduse ja -koolituse süsteemi (tööl, kodus või vabatahtliku tegevuse käigus) omandatud teadmiste ja oskuste nähtavust ja väärtust. Euroopa Komisjon ja Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) abistavad liikmesriike selles protsessis.

Valideerimist käsitlevates Euroopa suunistes antakse poliitikakujundajatele ja sidusrühmadele strateegilist ja praktilist nõu valideerimise rakendamise kohta. Heade tavade näidete ja temaatiliste analüüside kaudu näitab mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimise Euroopa andmekogu, kuidas valideerimist kasutatakse Euroopas riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Suunised ja andmekogu toetavad kõigi sidusrühmade vahelist dialoogi nende jätkuvates jõupingutustes valideerimise arendamiseks Euroopas.

Iga riik esitab Europassi nõuanderühmale ühekordse aruande soovituse järgimiseks võetud poliitikameetmete kohta. Aruandes käsitletakse nii edusamme kui ka lahendamist vajavaid probleeme.

Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku nõuanderühm jälgib nõukogu soovituse rakendamist. Protokollid ja koosolekudokumendid on kättesaadavad komisjoni eksperdirühmade registris.