Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamine

Oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamine on kogu ELis liikuvus- ning õppimis- ja karjäärivõimaluste edendamise alus.

Oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamine on kogu ELis liikuvus- ning õppimis- ja karjäärivõimaluste edendamise alus.

Kvalifikatsioonide tunnustamiseks on kaks menetlust:

  • täiendusõppe ja -koolituse tunnustamine
  • töövõimalustele, sealhulgas reguleeritud kutsealadele juurdepääsu tunnustamine

 

Täiendusõppe ja -koolituse kvalifikatsioonide tunnustamine

Poliitikavaldkonna taust

Nõukogu 26. novembri 2018. aasta soovituses edendatakse

  • kõrg- ja keskhariduskvalifikatsioonide
  • ning välismaal läbitud õppeperioodide õpiväljundite automaatset vastastikust tunnustamist.

Soovituses kutsutakse liikmesriike üles kehtestama 2025. aastaks raamistik kõrghariduskvalifikatsioonide automaatse vastastikuse tunnustamise saavutamiseks liikmesriikides.

Samuti kutsutakse soovituses üles tunnustama automaatselt ja täielikult välismaal läbitud õppeperioode ning tunnustama automaatselt kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavaid keskhariduskvalifikatsioone.

Euroopa Nõukogu ja UNESCO kõrgharidustunnistuste ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate tunnistuste Euroopa regioonis tunnustamise konventsioon (tuntud ka kui tunnistuste tunnustamise Lissaboni konventsioon) võeti vastu 1997. aastal. See on kvalifikatsioonide tunnustamise peamine õiguslik vahend UNESCO Euroopa ja Põhja-Ameerika piirkonnas. See annab ühes allakirjutanud riigis omandatud kvalifikatsiooni omanikule võimaluse, et tema kvalifikatsiooni hinnatakse teises allakirjutanud riigis. Sellise hindamise ja hilisema tunnustamise eesmärk on

  • saada juurdepääs täiendavale kolmanda taseme haridusele;
  • kasutada akadeemilisi kraade;
  • hõlbustada juurdepääsu tööturule.

Samuti võtsid konventsioonile allakirjutanud riigid kohustuse kehtestada riiklikud menetlused pagulaste ja põgenike kvalifikatsiooni hindamiseks ka ametlike dokumentide puudumise korral. 

Woman holding a globe

Teave kvalifikatsioonide tunnustamise kohta

ENIC-NARICi võrgustiku ülesanne on töötada kõigis Euroopa riikides välja ühised põhimõtted ja tavad kvalifikatsioonide tunnustamiseks. Võrgustik koosneb Euroopa Nõukogu ja UNESCO loodud infokeskuste Euroopa võrgustikust ning Euroopa Komisjoni loodud akadeemilise tunnustamise siseriiklikest infokeskustest.

Lisateabe saamiseks täiendusõppe ja -koolituse kvalifikatsioonide tunnustamise kohta võite ENIC-NARICi portaali kaudu ühendust võtta ENIC-NARICi riiklike büroodega

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine

Poliitikavaldkonna taust

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine ELis on reguleeritud direktiiviga 2005/36/EÜ.

Direktiivis on sätestatud

  • järgmiste spetsialistide automaatse tunnustamise süsteem: õed, ämmaemandad, arstid (üld- ja eriarstid), hambaarstid, proviisorid, arhitektid ja veterinaararstid;
  • teiste reguleeritud kutsealade tunnustamise üldsüsteem, näiteks õpetajad, tõlkijad ja kinnisvaramaaklerid ning
  • töökogemusel põhinev tunnustamise süsteem, näiteks puusepad, polsterdajad ja kosmeetikud.

Lisateavet reguleeritud kutsealade tunnustamise kohta saate siit või reguleeritud kutsealade andmebaasist.

Eriraamistikud

Direktiiv 2005/36/EÜ ei hõlma erisätetega reguleeritud kutsealasid, nagu meremehed, vannutatud audiitorid, kindlustusvahendajad, lennujuhid, advokaadid, kaubandusagendid ja mõned muud transpordisektori kutsealad või toksiliste ainete käitlemisega seotud alad. Tutvuge lisateabega eriõigusaktidega reguleeritavate kutsealade kohta.

Euroopa kutsekaardiga on kehtestatud veebipõhine menetlus viie kutseala (üldõde, füsioterapeut, proviisor, kinnisvaramaakler ja mägigiid) kvalifikatsiooni tunnustamiseks.