europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Anerkendelse af ikkeformel og uformel læring

EU understøtter initiativer, der gør, at færdigheder opnået gennem ikkeformel eller uformel læring, bliver synliggjort og tillægges værdi. Anerkendelse af færdigheder giver folk mulighed for at udnytte alle deres kompetencer i deres karriere og videreuddannelse.

Hvad er ikkeformel og uformel læring?

Folk lærer på mange forskellige måder og i mange forskellige sammenhænge uden for de formelle uddannelsesinstitutioner. De kan f.eks. udvikle færdigheder, når de udfører deres daglige aktiviteter, også selv om læring egentlig ikke er det primære formål med det, de laver.

  • Ikkeformel læring er for det meste struktureret undervisning (f.eks. uddannelse på arbejdspladsen).
  • Uformel læring opstår naturligt som en del af forskellige aktiviteter (f.eks. digitale færdigheder udviklet gennem fritidsaktiviteter).

 

Hvad er anerkendelse af ikkeformel og uformel læring?

Færdigheder udviklet via ikkeformel og uformel læring kan være til stor gavn for mange. Men hvordan kan disse færdigheder synliggøres og blive værdsat?

En proces for anerkendelse af færdigheder gør det muligt for en person at identificere, dokumentere, vurdere og få attesteret deres færdigheder. En sådan proces kan føre til, at man helt eller delvist opnår en formel kvalifikation, og det kan øge ens chancer på arbejdsmarkedet og åbne for nye faglige muligheder. Anerkendelsen kan også give lettere adgang til kurser og videreuddannelse, og i visse tilfælde kan den give merit, så man ikke behøver at tage visse dele eller moduler i en uddannelse.

Anerkendelsen fremmer social inklusion og kan være med til at styrke folk, bl.a. personer med kort skolegang, arbejdsløse, lavtuddannede voksne og tredjelandsstatsborgere, fordi den synliggør deres færdigheder.

Young woman holding a colour palette

Hvilken rolle spiller medlemslandene og EU-institutionerne?

I henstillingen om validering fra 2012 opfordres EU-landene til at indføre nationale ordninger for anerkendelse af ikkeformel og uformel læring inden 2018. Disse ordninger skal sætte folk i stand til at øge synligheden og værdien af den viden og de færdigheder, de har opnået uden for det formelle uddannelsessystem – på arbejdspladsen, i hjemmet eller gennem frivilligt arbejde. Europa-Kommissionen og Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) bistår medlemslande i denne proces.

De europæiske retningslinjer for validering (dvs. anerkendelse) indeholder politiske og praktiske råd til de politiske beslutningstagere og interessenterne om, hvordan man griber validering an. Ved hjælp af eksempler på god praksis og tematiske analyser viser den europæiske fortegnelse over validering af ikkeformel og uformel læring, hvordan validering anvendes på nationalt, regionalt og lokalt plan i Europa. Retningslinjerne og fortegnelsen understøtter dialogen mellem alle aktører i deres fortsatte arbejde med at udvikle systemer for anerkendelse i Europa.

Landene fremlægger enkeltstående rapporter for den rådgivende Europass-gruppe om deres politiske reaktion på henstillingen. Rapporterne beskriver de fremskridt, der er gjort, og de udfordringer, der stadig skal løses.

Rådgivningsgruppen vedrørende den europæiske kvalifikationsramme for kvalifikationer (EQF) følger op på gennemførelsen af Rådets henstilling. Protokoller og mødedokumenter findes i Kommissionens register over ekspertgrupper.