europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Anerkendelse af færdigheder og kvalifikationer

Anerkendelse af færdigheder og kvalifikationer er afgørende for at fremme udlandsophold, karrieremuligheder og læring for alle i hele EU.

Anerkendelse af færdigheder og kvalifikationer er afgørende for at fremme udlandsophold, karrieremuligheder og læring for alle i hele EU.

Der er to forskellige procedurer for anerkendelse af kvalifikationer:

  • Anerkendelse til brug for videreuddannelse
  • Anerkendelse til brug for arbejde, herunder adgang til lovregulerede erhverv

 

Anerkendelse til brug for videreuddannelse

Politisk baggrund

Rådets henstilling af 26. november 2018 fremmer den automatiske gensidig anerkendelse af:

  • kvalifikationer opnået inden for videregående uddannelse og ungdomsuddannelser
  • resultater af uddannelsesophold i udlandet.

I henstillingen opfordres EU-landene til senest i 2025 at etablere en ramme for automatisk gensidig anerkendelse af kvalifikationer fra videregående uddannelser i alle medlemslande.

I henstillingen opfordres der også til automatisk og fuld anerkendelse af studieperioder i udlandet og automatisk anerkendelse af gymnasiale uddannelser og uddannelsesbeviser, der giver adgang til videregående uddannelse.

Europarådets og UNESCOs konvention om anerkendelse af kvalifikationer inden for de videregående uddannelser i Europaregionen (også kaldet Lissabonkonventionen om anerkendelse) blev vedtaget i Lissabon i 1997. Den er det vigtigste juridiske instrument til anerkendelse af kvalifikationer på tværs af UNESCO-landene i Europa og Nordamerika. Konventionen giver indehavere af et eksamensbevis fra ét underskriverland adgang til at få vurderet sine kvalifikationer i et andet underskriverland. En sådan vurdering og efterfølgende anerkendelse kan bruges til:

  • at få adgang til videregående uddannelse
  • at anvende akademiske titler
  • at få lettere adgang til arbejdsmarkedet

De lande, der har underskrevet konventionen, har også forpligtet sig til at indføre nationale procedurer for vurdering af flygtninges og fordrevnes kvalifikationer, også selv om der ikke findes formelle dokumenter. 

Woman holding a globe

Information om anerkendelse af kvalifikationer

ENIC-NARIC-netværket udvikler en fælles politik og praksis for anerkendelse af kvalifikationer i alle europæiske lande. Netværket består det europæiske netværk af nationale informationscentre vedrørende akademisk anerkendelse og mobilitet (ENIC), som er oprettet af Europarådet og UNESCO, og de nationale informationscentre vedrørende akademisk anerkendelse (NARIC), som er oprettet af Europa-Kommissionen.

Du kan kontakte ENIC/NARIC-landekontorerne via ENIC-NARIC-portalen og få yderligere information om anerkendelse af kvalifikationer til brug for videreuddannelse. 

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Politisk baggrund

Anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer i EU reguleres af direktiv 2005/36/EF.

Dette direktiv fastlægger:

  • en ordning for automatisk anerkendelse af sygeplejersker, jordemødre, læger (alment praktiserende læger og speciallæger), tandlæger, farmaceuter, arkitekter og dyrlæger
  • en generel ordning for anerkendelse af andre lovregulerede erhverv som lærere, oversættere og ejendomsmæglere
  • en ordning for anerkendelse på grundlag af erhvervserfaring for bl.a. tømrere, møbelpolstrere og kosmetologer.

Læs mere om anerkendelse af lovregulerede erhvervher, eller besøg databasen for lovregulerede erhverv.

Særlige regler

Direktiv 2005/36/EF dækker ikke erhverv, der er omfattet af særlige regler såsom søfolk, revisorer, forsikringsformidlere, flyveledere, advokater, handelsagenter og visse andre professioner inden for transport og håndtering af giftige produkter. Læs mere om erhverv, der er omfattet af særlig lovgivning.

Det europæiske erhvervspas har en onlineprocedure for anerkendelse af kvalifikationer for 5 erhverv (sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, fysioterapeuter, farmaceuter, ejendomsmæglere og bjergførere).