europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Uznávání neformálního a informálního učení

Evropská unie podporuje opatření, která zviditelňují a poukazují na význam dovedností získaných prostřednictvím neformálního a informálního učení. Jejich validace pomáhá lidem využívat v profesním životě a dalším vzdělávání plného potenciálu, který jim skýtají veškeré nabyté dovednosti.

Co je uznávání neformálního a informálního učení?

Dovednosti a znalosti získáváme různým způsobem, často mimo rámec formálního vzdělávání a odborné přípravy. Určité dovednosti můžeme nabýt mimoděk, tedy aniž by bylo učení primárním cílem naší činnosti.

  • Neformální učení je běžné strukturované učení (např. školení ve firmě)
  • Informální učení se děje spontánně během nejrůznějších aktivit (např. digitální kompetence můžete získávat během aktivit ve volném čase)

 

Co je uznávání neformálního a informálního učení?

Dovednosti získané prostřednictvím neformálního a informálního učení se mohou stát velkou výhodou. Jak je ale zviditelnit a vyhodnotit?

Uznávání dovedností umožňuje jednotlivcům dané dovednosti identifikovat, posoudit, zdokumentovat a případně o nich obdržet doklad. Díky této validaci tak mohou získat částečnou či kompletní kvalifikaci. Mají tak na trhu práce lepší vyhlídky a otevírají se jim nové profesní příležitosti. Kromě toho mohou získat lepší přístup k dalšímu vzdělávání a odborné přípravě či výjimku z určitých částí vzdělávacího modulu nebo studijního programu.

Validací se zvyšuje sociální začlenění a pomocí zviditelnění dovedností se může určitým lidem zlepšit výchozí postavení, například osobám, které nedokončily školní docházku, nezaměstnaným, osobám s nízkou kvalifikací či státním příslušníkům třetí země.

Young woman holding a colour palette

Jakou roli hrají členské státy a orgány EU?

V doporučení o uznávání neformálního a informálního učení z roku 2012 se členské státy vyzývají, aby do roku 2018 přijaly vnitrostátní opatření v této oblasti . Na základě těchto opatření by měli mít jednotlivci možnost zviditelnit a náležitě je zhodnotit své dovednosti a znalosti získané mimo formální vzdělávací systém: ať už na pracovišti, v soukromém životě nebo prostřednictvím dobrovolnické činnosti. Evropská komise a Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) členské země v tomto úsilí podporuje.

Evropské pokyny pro uznávání neformálního a informálního učení poskytují tvůrcům politik a zúčastněným stranám tipy ohledně přijímání politických opatření a další praktické rady. Evropský katalog pro validaci neformálního a informálního učení dokládá na základě příkladů osvědčených postupů i tematických analýz, jak je validace v Evropě prováděna na celostátní, regionální a místní úrovni. Uvedené pokyny i katalog podporují dialog mezi všemi zúčastněnými stranami a jejich snahy o uplatňování validace v Evropě.

Země předkládají jednorázové zprávy o přijatých opatřeních souvisejících s uvedeným doporučením poradní skupině Europassu. Ve zprávách uvádějí dosažený pokrok i problémy, s nimiž se setkaly.

Provádění doporučení Rady sleduje poradní skupina pro evropský rámec kvalifikací. Záznamy z jednání skupiny najdete v Rejstříku expertních skupin Komise.