europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Uznávání profesních kvalifikací a dovedností

Uznávání profesních kvalifikací a dovedností je zásadní při podpoře mobility a vzdělávacích a profesních příležitostí v celé EU

Uznávání profesních kvalifikací a dovedností je zásadní při podpoře mobility a vzdělávacích a profesních příležitostí v celé EU

V současné době probíhá uznávání kvalifikací dvěma postupy:

  • Uznávání kvalifikací za účelem dalšího vzdělávání a odborné přípravy
  • Uznávání kvalifikací pro výkon zaměstnání, včetně regulovaných povolání

 

Uznávání kvalifikací za účelem dalšího vzdělávání a odborné přípravy

Politické souvislosti

Doporučení Rady ze dne 26. listopadu 2018 prosazuje automatické uznávání:

  • kvalifikací získaných v rámci vysokoškolského vzdělání a vyššího sekundárního vzdělání a odborné přípravy a
  • výsledků z období studia v zahraničí.

V doporučení se členské státy žádají, aby do roku 2025 zavedly rámec, díky němuž by se podařilo zrealizovat automatické uznávání kvalifikací získaných v rámci vysokoškolského vzdělání mezi členskými zeměmi.

Dále se doporučuje uznávat automaticky a zcela období studia na škole v zahraničí a automaticky uznávat i kvalifikace získané v rámci vyššího sekundárního vzdělání a odborné přípravy, které umožňují přístup k vysokoškolskému vzdělání.

Úmluva o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu (též Lisabonská úmluva o uznávání kvalifikací) byla Radou Evropy a organizací UNESCO přijata v Lisabonu v roce 1997. Jedná se o hlavní právní nástroj pro uznávání kvalifikací v regionu Evropa a Severní Amerika organizace UNESCO. Úmluva držiteli kvalifikace ze signatářské země zajišťuje možnost nechat si posoudit kvalifikace v jiné signatářské zemi. Toto posouzení a následné uznání může sloužit k těmto účelům:

  • přístupu k dalšímu terciárnímu vzdělávání
  • používání akademických titulů
  • usnadnění přístupu na trh práce

Signatářské země Úmluvy se rovněž zavázaly zavést vnitrostátní postupy pro posuzování kvalifikací uprchlíků a vysídlených osob, i při absenci formálních dokumentů. 

Woman holding a globe

Informace o uznávání kvalifikací

Síť ENIC-NARIC vyvíjí společnou politiku a praxi pro uznávání kvalifikací ve všech evropských zemích. Síť se skládá z Evropské sítě informačních středisek (ENIC), kterou zřídila Rada Evropy a organizace UNESCO, a Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC) zřízených Evropskou komisí.

Další informace o uznávání kvalifikací pro další vzdělávání a odbornou přípravu získáte od pracovníků kanceláří sítě ENIC/NARIC v jednotlivých zemí (viz portál sítě ENIC-NARIC). 

Uznávání odborných kvalifikací

Politické souvislosti

Uznávání odborných kvalifikací v EU upravuje směrnice 2005/36/ES

Tato směrnice stanoví:

  • systém pro automatické uznávání kvalifikací lékařů, zdravotních sester, porodních asistentek, lékařů (odborných lékařů a obvodních lékařů), zubařů, lékárníků, architektů a veterinárních lékařů
  • všeobecný systém pro uznávání jiných regulovaných povolání, jako jsou učitelé, překladatelé a realitní makléři
  • systém uznávání odborné praxe (u profesí jako tesař, čalouník, kosmetička).

Více informací o uznávání regulovaných povolání najdete zde, případně v databázi regulovaných povolání.

Specifické rámce

Směrnice 2005/36/ES neupravuje profese, na které se vztahují zvláštní právní ustanovení (např. námořníci, statutární auditoři, zprostředkovatelé pojištění a kontroloři v oblasti letecké dopravy, právníci, obchodní zástupci a některá další povolání v dopravě a nakládání s toxickými produkty). Více informací o povoláních spadajících pod zvláštní právní ustanovení

Evropský profesní průkaz (EPC) spočívá v online postupu pro uznávání kvalifikací pro 5 povolání (zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči, lékárníky, rehabilitační pracovníky, horské vůdce a realitní makléře).