Europass v oblasti zaměstnanosti a náboru

Europass nabízí velmi užitečné služby pro pracovníky v oblasti lidských zdrojů, vedoucí a náborové pracovníky a kariérní poradce. Ti všichni totiž potřebují přístup ke spolehlivým nástrojům a informacím, aby si dokázali zařadit dovednosti a kvalifikace, které jednotliví uchazeči o zaměstnání mají.

Zjednodušení náboru pracovníků

Europass můžete pro nábor nových pracovníků využít tak, že uchazeče o zaměstnání požádáte, aby si vytvořili vlastní profil Europass. Uživatelé Europassu mohou do svého profilu vložit veškeré informace o svých dovednostech, kvalifikaci a praxi. Profil pak mohou sdílet se zaměstnavatelem. V tomto profilu pak můžete jako zaměstnavatel nebo náborový pracovník vidět dovednosti a zkušenosti uchazeče uspořádané srozumitelným a strukturovaným způsobem. V profilu Europass mohou uchazeči o zaměstnání rovněž vytvářet životopisy a průvodní dopisy a spolu s dalšími dokumenty Europassu je prostřednictvím jednoduchého odkazu sdílet.

Pokud navíc zveřejníte svou nabídku volného pracovního místa na portálu Evropské služby zaměstnanosti (EURES), pošle Europass upozornění na tento inzerát všem uchazečům o zaměstnání, jejichž profil odpovídá požadavkům.

Rozvoj zaměstnanců

Europass lze také využít pro rozvoj dovedností vašich stávajících zaměstnanců. Poskytne vám jasný obrázek o tom, jaké dovednosti vaši zaměstnanci mají, takže získáte přehled, jaké jsou jejich potřeby v oblasti odborné přípravy a rozvoje. Zaměstnanci si mohou vytvořit svůj vlastní profil Europass, který mohou pravidelně aktualizovat a zaznamenávat si v něm veškeré údaje o svém profesním rozvoji, výsledcích a pokroku v práci. Používání důvěryhodných a bezplatných nástrojů Europass může vaší organizaci pomoci plně využít lidský potenciál, který se v ní skrývá.

Srozumitelnost dovedností a kvalifikací

Europass rovněž nabízí řadu dalších nástrojů, které vám pomohou lépe pochopit a zařadit si jednotlivé dovednosti a kvalifikace, a to i v případě těch, které byly získány v jiných zemích:

  • Dodatek k diplomu, který vydávají vysokoškolské instituce, popisuje vysokoškolskou kvalifikaci ve standardním formátu (např. stupeň dosaženého vzdělání, výsledky, instituce).
  • Europass-dodatek k osvědčení, který vydávají instituce odborného vzdělávání a přípravy, popisuje odbornou kvalifikaci ve standardním formátu (např. stupeň dosaženého vzdělání, výsledky, instituce).
  • Europass-mobilita popisuje praxi a dovednosti získané v zahraničí během studijního, pracovního nebo dobrovolnického pobytu.

Až budete inzerovat volné místo, můžete si tyto dokumenty v rámci výběrového řízení vyžádat.

Digitální certifikáty Europass

Rámec digitálních certifikátů Europass umožňuje vzdělávacím institucím vydávat digitální nezfalšovatelná osvědčení o kvalifikaci a vzdělání. Studující, zaměstnavatelé, instituce vzdělávání a odborné přípravy a další oprávněné subjekty tak mají k dispozici jednoduchý a důvěryhodný způsob kontroly pravosti digitálních certifikátů. Pravost kvalifikace žadatelů o zaměstnání a zaměstnanců si díky nim můžete snadno ověřit. Digitální certifikáty Europass jsou v celé Evropské unii právně rovnocenné osvědčením v papírové podobě a všechny složky této infrastruktury jsou volně dostupné a bezplatné. Další informace o digitálních certifikátech Europass.

Pomozte nám Europass propagovat!

Evropská komise si klade za cíl učinit z Europassu vysoce ceněnou a široce využitelnou službu, která se stane nepostradatelným nástrojem zaměstnavatelů, náborových organizací a organizací pro rozvoj zaměstnanců.

Máte-li nějaké připomínky nebo dotazy týkající se Europassu, kontaktujte nás e-mailem.

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Staff development

Europass can also be used to support the skills development of your current workforce. Europass can help you get a clear picture of the skills of employees in your organisation, which will give you a great insight into your training and development needs. Employees can build and update their Europass profile to keep a record of their professional development, achievements and progress at work. Implementing Europass in your organisation can unlock the hidden human potential of your organisation by using a free and trustworthy EU tool.

 

Europass Digital Credentials 

The Europass Digital Credentials framework allows education institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. They offer a way for you to confirm the authenticity of the qualifications of applicants and staff. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Read more about Europass Digital Credentials.

Help in promoting Europass!

The European Commission aims to make Europass a valued and widely used service among employers, recruiters and staff development organisations.

Contact via email for feedback or questions on Europass.

Understanding Skills and Qualifications

Europass also offers a number of other tools that can help you understand skills and qualifications, including when you need to understand qualifications from other countries:

  • The Diploma Supplement is issued by higher education institutions and describes higher education qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Certificate Supplement is issued by vocational education and training (VET) institutions and describes vocational qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Mobility describes international experiences and skills developed while students are studying, working or volunteering abroad.

You can ask for these documents as part of applications for future vacancies.