Europass v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

Europass je cenným zdrojem informací jak pro studenty a absolventy, tak i pro instituce vzdělávání a odborné přípravy v Evropě. Platformu Europass, která nabízí soubor bezplatných online nástrojů a informací o celoživotním učení a rozvoji kariéry, spravuje Evropská komise.

Evropský nástroj pro plánování kariéry a studií

Europass je mnohojazyčný nástroj, jenž studentům (současným i budoucím) umožní uložit si na jednom místě veškeré informace o svých dovednostech, kvalifikaci a zkušenostech. Uživatelé Europassu si mohou vytvořit zabezpečený osobní profil, naplánovat si své cíle a ukládat si doklady o svém vzdělání a výsledcích.

Studenti mohou profil využít i v průběhu svých studií k vedení záznamů o projektech, oceněních a dosaženém pokroku.

Budoucí studenti mohou prostřednictvím Europassu svůj profil, životopis a další dokumenty sdílet a díky tomu jasně ukázat, jaké mají dovednosti, kvalifikaci a zkušenosti.

Europass rovněž nabízí řadu dalších nástrojů, které pomáhají studentům dovednosti a kvalifikaci prezentovat:

  • Dodatek k diplomu, který vydávají vysokoškolské instituce, uvádí užitečné informace o vysokoškolské kvalifikaci ve standardním formátu (např. stupeň dosaženého vzdělání, výsledky, instituce).
  • Europass-dodatek k osvědčení, který vydávají instituce odborného vzdělávání a přípravy, uvádí užitečné informace o odborné kvalifikaci ve standardním formátu (např. stupeň dosaženého vzdělání, výsledky, instituce).
  • Europass-mobilita popisuje praxi a dovednosti získané v zahraničí během studijního, pracovního nebo dobrovolnického pobytu.

Informace o možnostech studia a odborného vzdělávání v Evropě

Díky celé škále informací, které Europass nabízí ve 29 jazycích, si mohu studenti naplánovat další vzdělávání, kariéru a mobilitu.

Instituce odborného vzdělávání a přípravy mají rovněž přístup k informacím o:

Na portálu Europass lze rovněž najít stránky věnované jednotlivým zemím, které uvádějí informace o službách poskytovaných na evropské a vnitrostátní úrovni a o studijních a pracovních příležitostech v Evropě.

Digitální certifikáty Europass

Rámec digitálních certifikátů Europass umožňuje institucím vydávat digitální nezfalšovatelná osvědčení o kvalifikaci a vzdělání. Studující, zaměstnavatelé, instituce vzdělávání a odborné přípravy a další oprávněné subjekty tak mají k dispozici jednoduchý a důvěryhodný způsob kontroly pravosti digitálních certifikátů. Digitální certifikáty Europass jsou v celé Evropské unii právně rovnocenné osvědčením v papírové podobě a všechny složky této infrastruktury jsou volně dostupné a bezplatné. Více informací o tom, jak tuto službu využít.

Propagace Europassu

Evropská komise spolupracuje se zúčastněnými zeměmi, stranami a odborníky v celé EU s cílem Europass dále rozvíjet a propagovat. Používání Europassu ze strany institucí vzdělávání a odborné přípravy, tvůrců politik a odborníků je nesmírně důležité, protože tím pomáhají různým cílovým skupinám a ukazují, že se Europass dokáže přizpůsobit různým potřebám.

Máte-li nějaké připomínky nebo dotazy týkající se Europassu, kontaktujte nás.

Information on studying and learning in Europe

Europass offers a variety of information, in 29 languages, for students and learners to plan their learning, career and mobility.

Education and training institutions can also access information on:

Europass also offers country pages with information on European and national-level services, information on learning and working in Europe.

Man sitting next to a laptop and a suitcase, and reading a book

Europass Digital Credentials

The Europass Digital Credentials framework allows institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Find out more about how you can get involved

Promoting Europass

The European Commission is working with participating countries, stakeholders and experts across the EU to develop and promote Europass. Education and training institutions, as well as policymakers and experts, play a key role in using Europass to help diverse audiences and show the potential for Europass to adapt to different needs.

Contact us for feedback or questions on Europass.