europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Валидиране на неформалното и информалното учене

Европейският съюз подкрепя действия за придаване на видимост и стойност на уменията, придобити чрез неформално или информално (самостоятелно) учене. Валидирането на уменията дава възможност на хората да използват пълния набор от своите умения за кариерата си и за по-нататъшно учене.

Какво представляват неформалното и информалното учене?

Хората учат по различни начини и в много различни ситуации извън структурите за формално образование и обучение. Развитието на умения може да е резултат от ежедневните им дейности, дори когато ученето първоначално не е било основната цел или намерение.

  • Неформалното учене обикновено представлява структурирано обучение (напр. вътрешнофирмено обучение)
  • Информалното учене се извършва естествено като част от различни дейности (напр. цифрови умения, придобити посредством развлекателни дейности)

 

Какво представлява валидирането на неформално и информално учене?

Уменията, придобити чрез неформално и информално учене, могат да бъдат голямо предимство за хората. Но как тези умения да станат видими и ценени?

Процесът за валидиране на уменията позволява на хората да идентифицират, документират, оценяват и сертифицират уменията си. Този процес може да доведе до получаване на частична или пълна квалификация. Това може да увеличи шансовете им на пазара на труда и да разкрие нови професионални възможности. Освен това валидирането на уменията може да осигури по-добър достъп до по-нататъшно образование и обучение и освобождаване от някои части на модула или курса на обучение.

Валидирането повишава социалното приобщаване и може да отвори възможности за хората, включително за преждевременно напусналите училище, безработните, нискоквалифицираните лица в зряла възраст и гражданите на трети държави, като даде видимост на техните умения.

Young woman holding a colour palette

Каква е ролята на държавите членки и институциите на ЕС?

В препоръката относно валидирането от 2012 г. държавите членки се приканват да въведат национални системи за валидиране до 2018 г. Тези системи следва да позволят на отделните лица да повишават видимостта и стойността на своите знания и умения, придобити извън рамките на формалното образование и обучение: на работното място, у дома или чрез доброволчески дейности. Европейската комисия и Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) подпомагат държавите членки в този процес.

Европейските насоки относно валидирането предоставят на създателите на политики и заинтересованите страни съвети по политически и практически въпроси, свързани с прилагането на валидирането. Чрез примери за добри практики и тематични анализи Европейският справочник за валидирането показва как този процес се използва на национално, регионално и местно равнище в Европа. Чрез насоките и справочника се подкрепя диалогът между всички заинтересовани страни в рамките на техните усилия за развитие на валидирането в Европа.

Държавите представят доклади на консултативната група за Европас относно политическите мерки във връзка с препоръката. Докладите съдържат информация за постигнатия напредък и съществуващите предизвикателства.

Консултативна група за Европейската квалификационна рамка (ЕКР) проследява изпълнението на препоръката на Съвета. Протоколите и документите от заседанията могат да бъдат намерени в Регистъра на експертните групи към Комисията.