europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Признаване на умения и квалификации

Признаването на уменията и квалификациите е от ключово значение за подпомагане на мобилността и възможностите за учене и професионално развитие за всички в целия ЕС.

Признаването на уменията и квалификациите е от ключово значение за подкрепа на възможностите за мобилност, учене и професионално развитие за всички в ЕС.

Има две различни процедури за признаване на квалификации:

  • признаване с цел по-нататъшно учене
  • признаване с цел достъп до заетост, включително регулирани професии

 

Признаване на квалификации с цел продължаване на образованието и обучението

Обща информация за политиката

С препоръката на Съвета от 26 ноември 2018 г. се насърчава автоматичното взаимно признаване на:

  • квалификациите за висше образование и за завършен гимназиален етап на средно образование и квалификациите от обучение и на
  • резултатите от периоди на учене в чужбина.

В препоръката държавите членки се призовават да въведат до 2025 г. рамка за постигане на автоматично взаимно признаване на квалификациите за висше образование в държавите от ЕС.

В препоръката също така се призовава за автоматично и пълно признаване на периодите на учене в чужбина и автоматично признаване на квалификациите за завършен гимназиален етап на средното образование и обучение, даващо достъп до висше образование.

Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион (известна също като Лисабонска конвенция за признаване на квалификациите), съставена от Съвета на Европа и ЮНЕСКО, беше приета в Лисабон през 1997 г. Тя е основният правен инструмент за признаване на квалификациите в европейския и северноамериканския регион на ЮНЕСКО. Тя осигурява достъп на титулярите на квалификации от държава по конвенцията до оценка на техните квалификации в друга страна, подписала конвенцията. Тази оценка и последващото признаване могат да имат за цел:

  • достъп до по-нататъшно висше образование
  • използване на академични звания
  • улесняване на достъпа до пазара на труда.

Страните, подписали конвенцията, също така поеха ангажимент за установяване на национални процедури за оценка на квалификациите на бежанци и разселени лица, дори когато не съществуват официални документи. 

Woman holding a globe

Информация относно признаването на квалификации

Мрежата ENIC-NARIC разработва обща политика и практика във всички европейски държави за признаването на квалификации. Тя се състои от Европейската мрежа от информационни центрове (ENIC), създадена от Съвета на Европа и ЮНЕСКО, и Националните информационни центрове за академично признаване (NARIC), създадени от Европейската комисия.

Можете да се свържете с националните бюра на ENIC/NARIC чрез портала ENIC-NARIC, за да получите повече информация относно признаването на квалификациите с цел по-нататъшно образование и обучение. 

Признаване на професионални квалификации

Обща информация за политиката

Признаването на професионалните квалификации в ЕС се урежда от Директива 2005/36/ЕО.

С директивата се определя:

  • система за автоматично признаване на квалификациите на: медицински сестри, акушерки, лекари (общопрактикуващи лекари и специалисти), лекари по дентална медицина, фармацевти, архитекти и ветеринарни лекари
  • обща система за признаване на други регулирани професии, като например учители, писмени преводачи и брокери на недвижими имоти, и
  • система за признаване въз основа на професионалния стаж, например за дърводелци, тапицери и козметици.

Прочетете повече за признаването на регулирани професии тук или посетете базата данни с регулирани професии.

Специфични правни рамки

Директива 2005/36/ЕО не обхваща професиите, които се уреждат от специфични правни разпоредби, като например моряци, регистрирани одитори, застрахователни посредници, ръководители на полети, адвокати, търговски представители и някои други професии в областта на транспорта, нито лицата, боравещи с токсични продукти. Прочетете повече за професиите, които се уреждат от специално законодателство.

С Европейската професионална карта се установява онлайн процедура за признаване на квалификациите за 5 професии (медицински сестри с общ профил, физиотерапевти, фармацевти, брокери на недвижими имоти и планински водачи).