europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Европас за професионално ориентиране

Европас предоставя на специалистите по професионално ориентиране многоезични инструменти и информация, за да помагат на своите клиенти за тяхното професионално развитие и обучение.

Платформата Европас, управлявана от Европейската комисия, съдържа набор от безплатни онлайн инструменти и информация за ученето през целия живот и професионалното развитие. Тези инструменти и информация са ценен ресурс за отделните лица, както и за специалистите по професионално ориентиране, когато предоставят помощ и информация на хора, които се интересуват от обучение, работа или доброволческа дейност в Европа.

Онлайн платформа за личностно и професионално развитие

За планирането на обучението и кариерата е нужна не само подкрепа от специалистите по професионално ориентиране, но и актуална информация и инструменти, които да помагат на хората да вземат решения.

Европас предлага безплатен набор от онлайн инструменти и информация за подпомагане на хората на всеки етап от тяхното обучение и кариера. Новият Европас профил дава възможност на потребителите да показват, документират и споделят своите умения, квалификации и опит от всеки етап от своя живот. Той помага на хората да си намерят подходяща работа или курс, като предлага подходящи възможности, съответстващи на уменията и опита на отделните лица. Той предлага безплатни онлайн инструменти за обмисляне на професионалното развитие, достъп до информация и възможност за съхраняване и показване на цифрови удостоверения.

Европас е лесно достъпна услуга на 30 различни европейски езика, която отговаря на нуждите на различни групи потребители.

 

Улесняване на комуникацията между клиентите и специалистите по професионално ориентиране

Специалистите по професионално ориентиране и други работещи в тази сфера могат да използват инструментите и информацията в Европас за различни цели при работа със своите клиенти. Специалистите по професионално ориентиране могат да помагат на клиентите си да попълнят своя Европас профил и да изградят цялостна картина на своите умения, квалификации и интереси. Техните клиенти могат да получават предложения за курсове и работа въз основа на информацията в профила си. Те могат също така лесно да споделят информация от своя профил със специалистите по професионално ориентиране, за да получат съвети за своето професионално развитие и обучение.

Европас предлага информация относно ученето в Европа и работата в Европа, която може да ви е от полза във вашата работа като специалист по професионално ориентиране. Можете да намерите актуална информация и относно:

 

Европас съдържа и страници за отделните държави с информация за службите на европейско и национално равнище, източниците на информация и мрежите, които могат да предоставят подкрепа на заинтересованите лица.

 

Целта на Европас е да служи като инструмент за ориентиране и да предоставя подкрепа за ученето през целия живот, за да улеснява намирането на нови възможности за заетост, учене и мобилност. Европас е безплатен инструмент, който може да се използва от специалистите по професионално ориентиране в работата им с различни групи лица, като по този начин се насърчава приобщаването, участието и достъпността за всички.

Woman pointing at a white board with sticky notes about learning and skills

Популяризиране на Европас сред учащите, работещите, търсещите работа и доброволците

Европейската комисия работи с участващите държави, заинтересовани страни и експерти в целия ЕС за разработването и популяризирането на Европас. Специалистите по професионално ориентиране в секторите на образованието и заетостта играят ключова роля за използването на Европас в помощ на различни групи лица и за демонстриране на неговия потенциал за приспособяване към различните потребности.

Свържете се с нас за коментари или въпроси във връзка с Европас.